Så ska behandling för lung- och lungsäckscancer bli individanpassad

Forskaren Katalin Dobra bakom ett mikroskop

Projekt: Integrerad strategi för individanpassad och målinriktad behandling av lungcancer och lungsäckcancer genom datorstödd tumörgradering, molekylär kartläggning och klinisk validering av biomarkörer

Forskare: Katalin Dobra, professor

Forskningsinstitut: Karolinska Institutet

Anslag: 2023

Som patolog ägnar jag mig både som kliniker och forskare åt cancer i lungorna. Både lungcancer, som är en av de vanligaste cancerformerna, och lungsäckscancer innebär en mycket dålig prognos för patienten. I min forskning försöker jag dels förstå molekylära mekanismer i utvecklingen av dessa sjukdomar, dels omsätta den nya kunskapen i klinisk nytta.

Vi vill kartlägga nätverket av gener och proteiner som påverkar tumörens tillväxt och förmåga till att sprida sig till lungsäck och hjärna och utvärdera patientderiverade tumörcellers svar på etablerade och nya behandlingar. Med hjälp av datorstödd morfologisk gradering och molekylär kartläggning av lungcancer och lungsäckcancer hoppas vi bättre kunna förutse vilka patienter löper risk för resistensutveckling, recidiv och tumörspridning och därmed kunna angripa aggressiva tumörer på flera olika sätt.

Vi har under flera år visat att tillförsel av vissa proteiner kan vända sjukdomsutvecklingen och göra tumören mindre aggressiv. På lång sikt finns möjligheten att detta leder till nya riktade behandlingar som matchar varje patients unika genuppsättning med ledning av specifika biomarkörer.

Läs mer om Karolinska Institutet på deras webbplats