När du skickar in en ansökan om forskningsanslag från Cancer- och allergifonden godkänner du nedan villkor.

 • Forskningsanslag från Cancer- och allergifonden får inte användas till regelrätta djurförsök.
 • Det ska klart anges i publikationer om forskningen att stöd har erhållits från Cancer- och allergifonden på engelska samt svenskt namn i parentes, dvs ”the Swedish Cancer and Allergy Foundation (Cancer- och allergifonden)”.
 • Sökande godkänner att den populärvetenskapliga sammanfattningen av projektet vid beviljat anslag kommer att publiceras på Cancer- och allergifondens webbplats, och användas i Cancer- och allergifondens kommunikation.
 • Cancer- och allergifonden accepterar indirekta kostnader om max 25 procent. Anslaget får inte användas till att balansera underskott i andra projekt som sökanden har, och inte heller att balansera indirekta kostnader för anslag från andra anslagsgivare. Anslag kan ej sökas för egen lön eller för lokalhyra. Observera att anslag från Cancer- och allergifonden ej får användas till inrättandet av stipendier.
 • Maximalt belopp som kan sökas är 500 000 kronor och ansökan får endast omfatta ett år.
 • Sökanden måste ha en anställning/anknytning till svenskt universitet eller högskola. I ansökan måste klart framgå att arbetstid motsvarande minst 20 procent är avsedd för forskning.
 • Medel ska förvaltas av universitet eller högskola, inte av sjukvårdshuvudman.
 • Forskargruppens sammansättning ska beskrivas i ansökan. Endast ett anslag kan utdelas till samma forskarkonstellation.
 • Huvudsökanden ansvarar för att samtliga tillstånd (från Etiknämnd, LMV, Integritetsskyddsmyndigheten med mera) föreligger och att projektet bedrivs i enlighet med god etik och enligt gällande lagstiftning.
 • Bilagor, till exempel i form av eventuella rapporter/särtryck ur vetenskapliga tidskrifter, ska ej inges.
 • En förutsättning för att ansökan ska behandlas är att huvudsökanden har kontrakt på förordnande som sträcker sig under hela 2024.
 • Ansökningsperioden är 2023-08-16 – 2023-09-15.
 • Ansökan ska vara oss tillhanda senast 2023-09-15 klockan 23:59. Ansökningar som inkommer därefter kommer ej att bedömas.