Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Cancer- och allergifonden. Här beskriver vi vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

Cancer- och allergifonden är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och korrekt sätt i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Cancer- och allergifonden främjar vetenskaplig forskning om cancer- och allergier och utövar hjälpverksamhet bland behövande som drabbats av cancer- och allergisjukdomar.

Vi behandlar personuppgifter i samband med att stiftelsens ändamål ska kunna främjas:

 • när du ansöker om fondmedel som forskare
 • när du ansöker om fondmedel som sjukdomsdrabbad
 • när du ger en gåva till oss
 • när vi är i kontakt kring någon del av vår verksamhet.

Vi har specificerat information om vilka personuppgifter vi behandlar vid olika tillfällen här nedan.

I de allra flesta fall grundar vi vår insamling och behandling av personuppgifter på att vi har ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna för att kunna nå vår vision om en friskare framtid och medmänskligare nutid, eller på avtal då det handlar om utdelning av våra fondmedel eller gåvortransaktion.

Nedan hittar du detaljerad information om vilka personuppgifter vi behandlar vid varje tillfälle. Det följer ordningen när, vad vi samlar in, varför, vilken laglig grund vi åberopar samt hur länge vi sparar uppgifterna.

Hitta snabbt

Cancer- och allergifondens behandling av dina personuppgifter

Information om cookies

Cancer- och allergifonden använder kakor (s.k. cookies) på vår webbplats cancerochallergifonden.se. En kaka är en informationsbaserad textfil som lagras på din dator av din webbläsare.

Läs mer om cookies här: https://cancerochallergifonden.se/om-kakor/


Sjukdomsdrabbad: Lagring och behandling av personuppgifter i samband med ansökan om ekonomiskt bidrag till sjukdomsdrabbade från Cancer- och allergifonden

När du som privatperson ansöker om fondmedel behandlar vi dina personuppgifter för att registrera din ansökan.

När du skickar in en ansökan om ekonomiskt bidrag samlar vi in och behandlar följande personuppgifter:

 • Person- och kontaktinformation, såsom namn, e-postadress, postadress, telefonnummer
 • personnummer
 • kurators- eller läkarutlåtande
 • sjukintyg
 • inkomstuppgift
 • person/familjebevis
 • årsbesked
 • eventuella skuldebrev
 • hyresavi.

Vi begär in följande personuppgifter för medlemmar i den sökandes hushåll:

 • inkomstuppgift
 • årsbesked


OBS. endast kompletta ansökningar behandlas och registreras. Ofullständiga ansökningar returneras.

Dina uppgifter används till registrering och handläggning av din ansökan. Vi kan även komma att kontakta dig för att fråga om du kan tänka dig att medverka och dela dina erfarenheter till vår externa kommunikation – det är dock alltid frivilligt och med möjlighet att vara anonym.

För ansökningar om fondmedel till sjukdomsdrabbade under 18 år är det alltid barnets vårdnadshavare som hanterar och ansvarar för ansökan.

Dina uppgifter sparas i våra register i enighet med bokföringslagen i 7 år. Därefter avpersonifieras uppgifterna.

Endast personal på Cancer- och allergifondens kansli och bedömningsgruppen hanterar din ansökan.


Forskningsansökningar: lagring och behandling av personuppgifter i samband med ansökan om forskningsanslag från Cancer- och allergifonden

När du som forskare fyller i en ansökan om forskningsanslag och skickar in den till oss, kommer vi att behandla dina personuppgifter.

När du skickar in en ansökan om anslag som huvudsökande, samlar vi in följande personuppgifter:

 • Person- och kontaktinformation, såsom namn, e-postadress, telefonnummer
 • Personnummer
 • Din arbetsplats/universitet/institution (med fullständig adress)
 • Anställning
 • CV
 • Publikationer
 • Information du uppgett om forskningsprojektet
 • Kontrakt med din namnteckning i det fallet du blir beviljad fondmedel.

Som medsökande på en ansökan anger huvudsökande följande personuppgifter om dig:

 • Namn
 • Titel/funktion
 • Expertområde

Som viktiga personer i nätverk för projektet anger huvudsökande följande personuppgifter:

 • Namn
 • Titel/funktion
 • Arbetsplats/universitet/institution

Som prefekt eller motsvarande som skriver under att du tagit del av en ansökan eller skriver under kontraktet efter beviljande beslut, samlar vi in följande personuppgifter:

 • Namn och namnteckning
 • E-postadress
 • Din arbetsplats/universitet/institution
 • Vilka ansökningar du skriver under

Personuppgifter vi samlar in då huvudsökande anger andra som författare till artikel eller motsvarande i sin publikations- eller referenslista:

 • Namn enligt gängse konvention som används när artiklar/publikationer citeras.

Som granskare i en av våra bedömningsgrupper samlar vi in följande personuppgifter och information:

 • Person- och kontaktinformation, såsom namn, e-postadress
 • Personnummer
 • Bankuppgifter

Vi behandlar ovanstående personuppgifter för att

 1. registrera och handlägga forskningsansökningar. Då får medlemmar i Cancer- och allergifondens vetenskapliga bedömningskommitté, styrelse och kansli, tillgång till uppgifterna.
 2. säkerställa ett korrekt register. För att säkerställa att personer som tilldelas forskningsbidrag inte blandas ihop används personnummer som identifierare. På detta sätt kan vi även bistå sökande med teknisk och administrativ support.
 3. publicera information om beviljade fondmedel. Vi offentliggör information om beviljade forskningsbidrag på vår webbsida. Denna information innehåller sökandes namn, eventuellt fotografi tillsammans med information om forskningsprojektet.
 4. hitta eventuella donatorer/sponsorer som vill stödja projekt. Cancer- och allergifondens kansli kan komma att använda dina personuppgifter (namn, forskningsområde, forskningssammanfattning) och presentera för lämpliga donatorer/sponsorer, för att projektet eventuellt blir föremål för finansieringsstöd.
 5. sammanställer historisk statistik. Vi sammanställer intern statistik och offentliggör statistik om fördelade forskningsbidrag och inkomna ansökningar. Statistiken kan exempelvis bestå av forskarnas lärosäte, forskningsområde, åldersintervall, kön, beviljandefrekvens, med mera. Denna statistik kan också ligga till grund för kommande forskningsstrategier.
 6. kontakta dig för medverkan i vår kommunikations- och insamlingsverksamhet. Vår kommunikations- och insamlingsverksamhet kan komma att kontakta dig för mer information om din forskning. Detta kan till exempel vara en förfrågan om du kan ställa upp och medverka i ett insamlingsbrev eller webbsidetext om din forskning.
 7. vara behjälpliga i eventuella utredningar. Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att hjälpa ansvarig myndighet att utreda ifall ansökningar relaterar till misstänkt oredlighet i forskning.
 8. kunna betala ut arvode/lön till granskare i bedömningsgruppen
 9. följer tillämplig lag. Vår forskningsadministration tar del av dina personuppgifter för att bokföra samt upprätta ekonomisk redovisning över vilka ändamål beviljade medel har gått till. Dina personuppgifter kan därför komma att delas med vår revisor eller myndigheter såsom Skatteverket.

Hanteringen av dina personuppgifter görs för att handlägga och bereda din ansökan, samt säkerställa att våra medel går till det avsedda ändamålet.

Vi är en insamlingsorganisation som också har en rättslig förpliktelse att kunna redogöra för hur insamlade medel fördelats och använts och kunna följa upp detta. Dessa rättsliga förpliktelser följer av bokföringslagen, verksamhets- och fullföljdskraven i inkomstskattelagen och av allmänna sysslomannarättsliga förpliktelser gentemot våra givare.

Som grundregel gallrar vi inte historisk information. För oss är personuppgifter viktiga att spara intakt för att kunna följa upp och säkerställa att fondens medel fördelas till största nytta och rättvist över långa tidshorisonter.


Månadsgivare

När du är månadsgivare till Cancer- och allergifonden behandlar vi dina personuppgifter för att administrera och bokföra den regelbundna gåvan och för att kunna ge dig information om vilken nytta dina gåvor gör för forskning och sjukdomsdrabbade.

Vi samlar in namn, personnummer och kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och e-postadress, information om transaktionen (belopp, typ av gåva, tid, kontonummer). För att säkerställa att vi har aktuell och korrekt kontaktinformation till dig uppdateras och kompletteras dina person- och kontaktuppgifter med hjälp av allmänna register och upplysningsföretag.

Förutom att registrera gåvan och autogiromeddelanden via Bankgirocentralen,sammanställer vi statistik för att förbättra vår verksamhet och ge dig relevant information. Detta gäller alla typer av uppgifter. Vi kontaktar dig per telefon för bland annat tacksamtal, enkäter, information om gåvor och vår verksamhet. Vi kontaktar dig även med postala utskick, e-postutskick, Facebook och Instagram. För dessa ändamål anlitas ibland externa tjänsteleverantörer.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullfölja din önskan om regelbundna gåvor till oss, samt uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen.

Vi har ett berättigat intresse att ge dig information om den nytta dina gåvor gör, samt kunna bedriva en effektiv insamlingsverksamhet.

Dina personuppgifter kommer att sparas upp till 36 månader efter den senaste dragningen från ditt konto. Därefter anonymiserar vi dem så att det bara finns information som krävs för bokföringen av din gåva.


Gåva via Cancer- och allergifondens webbplats eller via postgiro/bankgiro

När du ger en gåva till Cancer- och allergifonden behandlar vi dina personuppgifter för att administrera och bokföra gåvan och för att kunna ge dig information om vilken nytta din gåva gör för forskning och sjukdomsdrabbade.

Vi samlar in namn, personnummer och kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och e-postadress, information om transaktionen (belopp, typ av gåva, tid). För att säkerställa att vi har aktuell och korrekt kontaktinformation till dig uppdateras och kompletteras dina person- och kontaktuppgifter med hjälp av allmänna register och upplysningsföretag.

Förutom att registrera gåvansammanställer vi statistik för att förbättra vår verksamhet och ge dig relevant information. Detta gäller alla typer av uppgifter. Vi kontaktar dig per telefon för bland annat tacksamtal, enkäter, information om gåvor och vår verksamhet. Vi kontaktar dig även med postala utskick, e-postutskick, Facebook och Instagram. För dessa ändamål anlitas ibland externa tjänsteleverantörer.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullfölja din önskan om gåva till oss samt uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen. Vi har ett berättigat intresse att ge dig information om den nytta dina gåvor gör, samt kunna bedriva en effektiv insamlingsverksamhet.

Dina personuppgifter kommer att sparas upp till 36 månader efter din senaste gåva. Därefter anonymiserar vi dem så att det bara finns information som krävs för bokföringen av din gåva.

Gåva via Swish

När du ger en gåva till Cancer- och allergifonden via Swish utanför vår webbplats samlar vi in dina personuppgifter för att administrera och bokföra gåvan och för att kunna ge dig information om vilken nytta din gåva gör för forskning och sjukdomsdrabbade.

Vi samlar in telefonnummer och information om transaktionen (belopp, typ av gåva, tid). För att säkerställa att vi har aktuell och korrekt kontaktinformation till dig uppdateras och kompletteras dina person- och kontaktuppgifter med hjälp av allmänna register och upplysningsföretag. Vi kan då komma att samla in ditt personnummer.

Förutom att administrera gåvansammanställer vi statistik för att förbättra vår verksamhet och ge dig relevant information. Detta gäller alla typer av uppgifter. Vi kontaktar dig per telefon för bland annat tacksamtal, enkäter, information om gåvor och vår verksamhet. Vi kontaktar dig även med postala utskick, e-postutskick, Facebook och Instagram. För dessa ändamål anlitas ibland externa tjänsteleverantörer.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullfölja din önskan om gåva till oss samt uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen. Vi har ett berättigat intresse att ge dig information om den nytta dina gåvor gör, samt kunna bedriva en effektiv insamlingsverksamhet.

Dina personuppgifter kommer att sparas upp till 36 månader efter din senaste gåva. Därefter anonymiserar vi dem så att det bara finns information som krävs för bokföringen av din gåva.

Minnesgåva via Cancer- och allergifondens webbplats

När du ger en minnesgåva till Cancer- och allergifonden via vår webbplats samlar vi in dina personuppgifter för att administrera och bokföra gåvan, för att kunna skriva minnesblad och skicka antingen till dig eller begravningsbyrån. Vi behandlar även personuppgifter för att kunna ge dig information om vilken nytta din gåva gör för forskning och sjukdomsdrabbade.

Vi samlar in namn, eventuella andra personers namn som ska stå på hälsningen i minnesbladet, gatuadress, e-postadress, telefonnummer (valfritt), samt information om transaktionen (belopp, typ av gåva, tid). Vill du att minnesbladet ska skickas till närmast anhörig samlar vi även in namn och adress till den personen.

För att säkerställa att vi har aktuell och korrekt kontaktinformation till dig uppdateras och kompletteras dina person- och kontaktuppgifter med hjälp av allmänna register och upplysningsföretag. Vi kan då komma att samla in ditt personnummer.

Förutom att administrera gåvani enlighet med bokföringslagen sammanställer vi statistik för att förbättra vår verksamhet och ge dig relevant information. Detta gäller alla typer av uppgifter.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullfölja din önskan om minnesgåva till oss, samt uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen. Vi har ett berättigat intresse att ge dig information om den nytta dina gåvor gör, samt kunna bedriva en effektiv insamlingsverksamhet.

Dina personuppgifter kommer att sparas upp till 36 månader efter din senaste gåva. Därefter anonymiserar vi dem så att det bara finns information som krävs för bokföringen av din gåva.

Minnesgåva via begravningsbyrå eller annan tjänst

När du ger en minnesgåva till Cancer- och allergifonden via en begravningsbyrå eller annan tjänst så får inte Cancer- och allergifonden tillgång till dina personuppgifter, utan bara tillgång till gåvans belopp.

Gåvobevis

När du köper ett gåvobevis via Cancer- och allergifondens webbplats samlar vi in dina personuppgifter för att administrera och bokföra gåvan och för att kunna ge dig information om vilken nytta din gåva gör för forskning och sjukdomsdrabbade.

Vi samlar in namn, telefonnummer och information om transaktionen (belopp, typ av gåva, tid), samt namn och telefonnummer till mottagare av gåvobeviset. För att säkerställa att vi har aktuell och korrekt kontaktinformation till dig som givare uppdateras och kompletteras dina person- och kontaktuppgifter med hjälp av allmänna register och upplysningsföretag. Vi kan då komma att samla in ditt personnummer.

Förutom att administrera gåvansammanställer vi statistik för att förbättra vår verksamhet och ge dig relevant information. Detta gäller alla typer av uppgifter. Vi kontaktar dig per telefon för bland annat tacksamtal, enkäter, information om gåvor och vår verksamhet. Vi kontaktar dig även med postala utskick, e-postutskick, Facebook och Instagram. För dessa ändamål anlitas ibland externa tjänsteleverantörer.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullfölja din önskan om gåva till oss samt uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen. Vi har ett berättigat intresse att ge dig information om den nytta dina gåvor gör, samt kunna bedriva en effektiv insamlingsverksamhet.

Dina personuppgifter kommer att sparas upp till 36 månader efter din senaste gåva. Därefter anonymiserar vi dem så att det bara finns information som krävs för bokföringen av din gåva.

Mottagare av gåvobevis

När du mottar ett gåvobevis på en gåva som någon annan skänkt till Cancer- och allergifonden för din skull, som ett gåvobevis eller en minnesgåva så samlar vi in dina personuppgifter för att administrera gåvan och bokföra den.

Laglig grund till behandlingen är därför att fullgöra gåvan som skänkts till oss och att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen. Vi samlar in följande uppgifter om dig från gåvogivaren: Namn, telefonnummer och postadress.

Dina personuppgifter kommer att sparas upp till 36 månader. Därefter anonymiserar vi dem så att det bara finns information som krävs för bokföringen av gåvan.


Prenumerant på nyhetsbrev

Du blir prenumerant på vårt nyhetsbrev om du skänker en gåva och samtidigt lämnar din e-postadress. Då lutar vi oss mot berättigat intresse. Skriver du själv upp dig som prenumerant på nyhetsbrevet med din e-postadress, har du givit ditt samtycke. Du får då regelbunden information om vår verksamhet.

Vill du avsluta prenumerationen klickar du på länk för detta i sidfoten på mejlet och du hamnar då på så kallad ”spärrlista” som upprättas i extern tjänst för nyhetsbrevet, för att vi inte ska kunna lägga till dig igen. Vi registrerar även i vår givardatabas att du inte vill ha e-postutskick från oss.

Vill du inte finnas på spärrlistan kan vi ta bort dig genom att du kontaktar oss. Dock kan vi då inte garantera att du inte läggs till på nyhetsbrevet eller får e-postutskick av oss av misstag igen, eftersom spärren saknas för detta.


Kontaktperson på ett företag vi samarbetar med

När du är kontaktperson hos något företag som Cancer- och allergifonden samarbetar med så behandlar vi personuppgifter.

Vi samlar in namn, e-postadress, telefonnummer och titel för att kunna kontakta dig.   

Vi gör det för att fullgöra avtalet om samarbete.

Vi sparar dina personuppgifter så länge samarbetet pågår och därefter 36 månader för att kunna kontakta dig kring frågor om det tidigare samarbetet.


När du söker en ledig tjänst hos oss

När du söker en ledig tjänst hos Cancer- och allergifonden behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullfölja ansökan.

Vi samlar in de uppgifter du uppger i din ansökan såsom namn, postadress, e-postadress och telefonnummer. Vi behandlar även uppgifter om dina meriter.

Vi spar uppgifterna tills rekryteringen är avslutad. Med ditt samtycke kan vi spara dina uppgifter för framtida rekryteringar.


När du anmäler dig till event som anordnas av Cancer- och allergifonden

I samband med att du anmäler dig kan vi samla in namn, kontaktuppgifter, kostpreferenser, allergier och eventuella tillgänglighetsanpassningar, för administration och genomförandet av evenemanget.

I samband med evenemanget kan vi ta bilder och filma för att berätta om vår verksamhet i våra kommunikationskanaler.

Vi behandlar dina uppgifter med berättigat intresse i upp till tre år.


Medverkan i kommunikation med namn och bild

När du har eller ska medverka i Cancer- och allergifondens ändamålssammanhang, till exempel reportage, intervjuer, berättelser, och inte vill vara anonym så behandlar vi följande personuppgifter:

namn, e-post och telefonnummer, eventuellt bild, samt den information som du ger oss.

Laglig grund för behandlingen av namn och bild är samtycke.

Ett reportage, intervju eller berättelse blir en information kopplad till Cancer- och allergifondens historia, och den gallras därför inte. Om du återkallar ditt samtycke till en intervju tar vi självklart bort den från vår webbplats eller i ett postat inlägg i sociala medier men i distribuerat material gäller samtycket vid tidpunkten för trycket.


Om behandlingen

Var behandlas personuppgifterna?

Cancer- och allergifonden behandlar som huvudregel alltid dina personuppgifter inom EU/EES. Vi använder oss av molntjänster för delar av behandlingen av din information och för detta samarbetar vi med partner som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som har anslutit sig till Data Privacy Framework-överenskommelsen mellan EU och USA.

Komplettering av personuppgifter

Cancer- och allergifonden kan komma att komplettera givaruppgifter genom att uppdatera dem mot register för personnummer och adresser, till exempel hos Skatteverket och Statens personadressregister (SPAR). Detta för att ha aktuella personuppgifter.

Vi använder oss också av externa tjänster för att lägga till ytterligare uppgifter, baserat på de uppgifter du redan har angivit. Vi kan även dela upp olika personuppgifter i grupper/segment för att begränsa eller tillåta viss kommunikation, samt analysera vår givardatabas.

Cancer- och allergifonden kan därför ha mer uppgifter om dig än de du givit vid gåvotillfället. Detta för att kunna analysera vår givardatabas och kommunicera med dig vad dina gåvor gör för nytta.

Vi använder oss av personnummer som en unik identifierare samt för att kunna skicka in kontrolluppgifter på gåvor som kvalificerar för skattereduktion till Skatteverket. För de givare där vi inte har personnummer samarbetar vi med en extern leverantör som hjälper oss med bland annat personnummer- eller telefonnummersättningen.

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Cancer- och allergifonden kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut dina personuppgifter. Uppgifterna kan dock komma att samköras med andra register (t.ex. SPAR) för att uppdatera adresser, få information om avlidna samt undvika att det förekommer dubbletter i vårt register.

Cancer- och allergifonden kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för vår räkning, exempelvis IT-leverantörer, tryckerier, telefontjänstebolag eller såsom leverantörer av sociala medier (Meta), för att kunna skicka dig information om vår verksamhet samt rikta marknadsföring till dig. Det är dock alltid Cancer- och allergifonden som ansvarar för behandlingen.

Personuppgifter kan även komma att samlas in och överföras om det är nödvändigt för att följa tillämplig lag eller begäran från verkställande myndighet, för att tillvarata Cancer- och allergifondens rättsliga intressen, eller för att upptäcka och förebygga bedrägeri eller säkerhetsbrister. Vi skickar även kontrolluppgifter på gåvor som kvalificerar för skattereduktion till Skatteverket.

Behandling av barns personuppgifter

Vi samlar inte avsiktligt in personuppgifter från barn under 18 år förutom när det gäller ansökan om ekonomiskt bidrag för minderårig. Se mer information om detta under rubriken ”Lagring och behandling av personuppgifter i samband med ansökan om ekonomiskt bidrag till sjukdomsdrabbade”.

Säkerhetsåtgärder

Cancer- och allergifonden har vidtagit tekniska åtgärder och förfaranden såsom brandväggar, åtkomstkontroll och andra fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, förändring och radering.

Förändringar av personuppgiftspolicyn

Om denna personuppgiftspolicy ändras kommer Cancer- och allergifonden att publicera den justerade personuppgiftspolicyn på cancerochallergifonden.se med information om när ändringarna träder i kraft.


Dina rättigheter

 • Du har rätt att få tillgång till din information.
 • Du har rätt att begära rättelser av din information hos oss.
 • Du har rätt att invända mot vår behandling av din information.
 • Du har rätt att bli borttagen/bortglömd ur vårt register. I vissa fall kan det vara så vi inte kommer kunna fullfölja din begäran, på grund av legala skyldigheter. I sådana fall kommer vi att informera dig om varför, och begränsa behandlingen av personuppgifterna till att bara uppfylla den legala skyldigheten.
 • Om du inte alls vill bli kontaktad av oss kan vi spärra dig från alla kanaler.
 • Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av din information. Du kan vid begäran av rättelse eller vid klagomål begära att behandlingen av din information tillfälligt begränsas.
 • Du har rätt att begära flyttning av information du lämnat till oss till en annan organisation.
 • Om du har gett samtycke till en behandling har du rätt att när som helst återkalla samtycket.

Vänligen kontakta oss om du önskar utföra något av ovanstående. Du har också rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) med klagomål.

Denna policy publicerades av Cancer- och allergifonden 13 oktober 2023.

Sidan uppdaterad