Cancer- och allergifonden är aktiva i Jordbruksverkets forum för djurförsöksfri forskning: Sveriges 3R-center. Beteckningen 3R står för replace (ersätta), reduce (minska) och refine (förfina).  

Cancer- och allergifonden stödjer djurfri forskning och våra forskningsanslag får inte användas till regelrätta djurförsök.  

Att arbeta enligt 3R-principen innebär att noggrant undersöka och överväga om djurförsöksfria metoder skulle kunna användas, hur antalet djur som används kan minimeras utan att den vetenskapliga relevansen påverkas negativt och hur försöksdjuren hanteras så att djurvälfärden förbättras och eventuellt lidande kan minska. 

3R-principen är lagstadgad för alla som utför djurförsök (7 kap. 1 § djurskyddslagen (2018:1192)). 

Tillsammans med forskningsfinansiärerna Barncancerfonden, Formas, Forska utan djurförsök, Hjärnfonden och Hjärt- och lungfonden vill vi betona vikten av att implementera denna 3R-princip i svensk forskning samt bidra till att utveckla 3R-arbetet i Sverige.  

”För att 3R- principen ska tillämpas fullt ut behöver alla aktörer i ett forskningsprojekt ta sitt ansvar. Vi uppmanar alla forskare att, där det är relevant, kontinuerligt arbeta med 3R-principen i sina studier för att bidra till ökad kvalitet och djurvälfärd i svensk forskning.” 

Läs det gemensamma uttalandet “3R – för ökad forskningskvalitet”, pdf-fil

Läs mer om forskning och 3R hos Sveriges 3R-center