Forskning på tidig upptäckt av munhålecancer

foto på stetoskop

Projekt: Tidig upptäckt av munhålecancer

Forskare: Anders Gustafsson, professor

Forskningsinstitut: Karolinska Institutet

Anslag: 2024

Om forskningsprojektet

Vi avser att följa 1 000 personer med potentiell maligna läsioner (PMOD) under fem år. Hälften kommer kommer att
utgöra en kontrollgrupp som behandlas och följsupp enligt gängse rutiner. På den andra halvan ska vi ta icke invasiva
borstbiopsier regelbundet och salivprover.


Markörer för tidig cancer utveckling ska identifieras på tre sätt:
– Biomarkörer i orala keratinocyter från borstbiopsierna ska studera med genomik och proteomik.
– Utstryk av dessa celler studeras med AI-stödd bildanalys för att sedan jämföras med gängse cytologi.
– Salivprover analyseras avseende biomarkörer som framstått som lovande i den initiala studien.

Initialt ska vi analysera salivprover från 50 personer med diagnosticerad cancer, 50 med PMOD och 50 med kliniskt
friska slemhinnor. Särskilt lovande biomarkörer kommer därefter att testas i den longitudinella studien.

Mål

Den övergripande målsättningen med projektet är att minska sjuklighet och dödlighet i munhålecancer. Detta ska ske
genom tidig upptäckt av cancer i munhålan. Ambitionen är att alla cancrar ska upptäckas innan de spritt sig till
regional lymfknutor eller metastaserats.


Denna målsättning kan delas in i tre delar med olika tidsramar:
i) I relativ närtid- Tidig upptäckt av oralcancer med målsättningen att alla cancrar ska diagnostiseras innan
lymfkörtelengagemang eller metastaser (T1N0M0).
ii) På något längre sikt – Hitta metoder att identifiera lesioner med så stor risk att maligniseras att de bör avlägsnas redan innan en cancer hinner utvecklas.
iii) På lång sikt – Att baserat på våra fynd kunna utveckla mer precisa metoder för medicins behandling av orala cancrar.

Resultat

Detta projekt tar sikte på att uppnå tidig diagnos av oralcancer genom att fokusera på potentiellt maligna läsioner (PMOD), av vilka ca. 3,5% per år malignifierar. Med rådande klinisk praxis är det mycket svårt att bedöma risken för cancerutveckling, vilket visar på behovet av att utveckla metoder som med hög säkerhet identifierar riskpatienter så att tidig upptäckt kan göras och behandling påbörjas i tid.


Lyckas projektet att hitta tydliga biomarkörer som kan identifiera PMOD med särskilt stor risk för malignifiering
och/eller hitta oral cancer i ett tidigt stadium får det stor betydelse för många människor, både för prognosen (5
årsöverlevnad) men, också i ljuset den omfattande rekonstruktiva kirurgi som krävs efter behandling av alltför långt
gångna tumörer. Detta är särskilt påtagligt i låg- och medelinkomst där det råder en stor brist patologer och kirurger
samtidigt som incidensen av oral cancer, i vissa länder, är mångdubbelt större än i Sverige.


Lite beroende på vilka markörer som visar sig effektiva kan ett lyckat projekt komma patienter till godo inom en 5-7 års period.