Forskning på variationer av astma

foto på en inhalator och läppsyl

Projekt: Inflammatoriska biomarkörer vid allergisk astma – koppling till kliniska fenotyper och cellulära mekanismer

Forskare: Ellen Tufvesson, docent

Forskningsinstitut: Lunds universitet

Anslag: 2024

Bakgrund

Astma drivs ofta av en allergisk reaktion och är en inflammatorisk luftvägssjukdom som är väldigt heterogen. Trots stora framsteg vad gäller medicinering är det många patienter som fortfarande har besvärande symptom i sin vardag. Det är en komplex sjukdom med olika kliniska varianter som beror av flera olika biologiska mekanismer. Det saknas idag bra sätt att definiera många av dessa varianter och att kunna behandla dem på ett effektivt sätt.

Om forskningsprojektet

Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt är att undersöka biomarkörer som är kopplade till olika kliniska varianter och sjukdomsmekanismer för att utforska nya bakgrundsorsaker som ger upphov till astma. Omfattande lungfunktionsmätningar och klinisk karakterisering av astmatiker (både allergiker och icke-allergiker) kommer att kompletteras med explorativa cell- och biomarköranalyser för att få en välbeskriven klinisk bild av patienterna i relation till respektive mekanistiska endotyper. Patienter med astma kommer att genomgå omfattande kliniska undersökningar, med bland annat avancerade mätningar av lungfysiologi, för att skapa en väldefinierad klinisk sjukdomsbild. Patienternas sjukdomsmekanismer kommer sen att utforskas brett utifrån cellpopulationer, genuttryck och proteiner i prover tagna från luftvägarna och blod. I slutändan länkar vi sen ihop den kliniska bilden och sjukdomsmekanismen hos respektive patient för att pussla ihop olika sjukdomsvarianter och biomarkörer.

Mål

Att den kliniska bilden skiljer så mycket mellan olika individer kommer med största sannolikhet att återspeglas av förekomsten av olika sjukdomsmekanismer i astma. Vi hoppas att en bättre förståelse för de molekylära mekanismerna bakom denna inflammatoriska obstruktiva luftvägssjukdom kan identifiera nya mekanismtyper som kan kännas igen av specifika biomarkörer. En ökad kunskap om detta är av stor betydelse för förståelsen av och möjliga behandlingsstrategier för astma i framtiden.

Vårt mål är att lära känna olika patienters fenotyper vilket blir fördelaktigt för diagnos och terapeutisk utvärdering med möjlighet att anpassa individuell behandling. Omfattande kliniska undersökningar för att fenotypa försökspersonerna är därför viktiga som komplement för att förstå hur de underliggande mekanismerna påverkar heterogeniteten av astma i ett kliniskt sammanhang. Vi tror att denna studies breda analys av biomarkörer och immuncellsprofiler kan bidra med värdefull kunskap och ökad förståelse för den patologiska processen hos dessa patienter och därmed ha stor betydelse för framtida behandlingsstrategier. Mer forskning behövs för att koppla inflammatoriska cellbiologiska mekanismer till den kliniska bilden och av hur astma progredierar, i synnerhet för att förutsäga respons på mer målinriktade läkemedel. Denna kunskap är av stor betydelse för förståelsen av hur vi diagnosticerar och behandlar obstruktiva luftvägssjukdomar i framtiden.

Inom en treårsperiod hoppas vi ha klarlagt flera aspekter av patofysiologiska mekanismer vid astma, vilket kan hjälpa patienterna genom att vi får en bättre kunskap om specifika möjlighet till individuell behandling.