Capsaicin mot hosta

Projekt: Inverkan på hosta och luftvägssymptom av capsaicin som kosttillskott

Forskare: Eva Millqvist, professor

Anslag: 2024

Bakgrund

Kronisk hosta som ej förklaras med sedvanliga undersökningar och där en överretbarhet föreligger i luftvägarnas slemhinnor (av t.ex. parfym, cigarettrök, kemiska produkter mm) även kallat sensorisk hyperreaktivitet (SHR). Ett avgörande problem i arbetet med SHR/kronisk hosta har varit att någon effektiv behandling inte finns att tillgå. De flesta patienter har prövat olika astma- och allergimediciner utan betydande effekt.

Framsteg hittills

Vi har genomfört en läkemedelsstudie med capsaicin och sammanställer nu resultaten som hittills ser lovande ut. Dock återstår fortsatt arbete. Vi har preliminära resultat men alla våra data är inte analyserade vilket medför ytterligare kostnader bland annat för statistiska konsulter, språkgranskning, stabilitetsmätningar av läkemedlet capsaicin, analyser av laboratorieprover, information till varje enskild deltagande patient och rapporter till Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket.

Vi är nu inne i ett slutskede där vi genomfört en läkemedelsstudie i Fas II (2019-02-26 EudraCT number
2016-004463-39), för behandling av sensorisk hyperreaktivitet (SHR)/kronisk hosta enligt Läkemedelsverkets (LMV) regler. Det har varit en lång och omständlig process där vi tagit fram och utvecklat ett helt nytt läkemedel baserat på en naturlig/ekologisk produkt, capsaicin – den starka komponenten i chili. Våra första analyser visar på mycket lovande resultat med utgångspunkt från patienternas egen bedömning i särskilda
så kallade score-system.

Mål för projektet

Att få fram ett läkemedel som utan biverkningar kan behandla kronisk hosta och luftvägsöverkänslighet. Läkemedlet baseras på ett helt naturligt ämne – capsaicin som utgör det “heta” i chilifrukter. Capsaicin ska finnas i kontrollerade och standardiserade doser i kapslar som sväljs. Innehållet motsvarar vad som i många länder är en daglig konsumtion i kosten. Målet är att kunna erbjuda en behandling för ett sjukdomstillstånd som innebär ett stort lidande med både fysiska och sociala konsekvenser.

Målet är också att patienterna ska slippa ineffektiv medicinering med olika astma- och allergimediciner och behandling med magsårsmedicin (tex Losec/Omeprazol), som visserligen inte är påtagligt farliga men ändå på lång sikt har kända biverkningar.

Ett avgörande problem i arbetet med SHR/kronisk hosta har varit att någon effektiv behandling inte finns att tillgå. De flesta patienter har prövat olika astma- och allergimediciner och behandling med magsårsmedicin (t.ex. Losec/Omeprazol) utan betydande effekt, ibland under många år. Likaså har patienterna ofta genomgått ett ett sort antal besvärliga, ofta onödiga, undersökningar utan resultat.

”Annan överkänslighet” är ett stort problemområde där samhället hittills enbart satsat marginella belopp på forskning.
Cancer- och allergifonden har avvikit från rådande paradigm och på olika sätt belyst ämnet samt tillskjutit forskningsmedel. Ett antal studier har genomförts och resultaten finns publicerade i vetenskapliga tidskrifter och flera studier är pågående. Vi har på skilda sätt studerat kronisk hosta och sensorisk hyperreaktivitet (SHR) vilket innebär luftvägsöverkänslighet för dofter och kemikalier utan allergisk eller astmatisk reaktion. Genom dessa studier har problemet uppmärksammats både nationellt och internationellt vilket inneburit ökad förståelse och hjälp.

Socialstyrelsen har nu publicerat att en särskild ICD-10-kod finns för kronisk hosta – R057.