T-celler i bukspottkörtelcancer

Foto på Helen Kaipe och Laia Gorchs
Doktorand Laia Gorchs till vänster och docent och forskningsledare Helen Kaipe till höger

Projekt: Tumör-infiltrerande T-celler i pankreascancer – fibroblasters roll vid immuncell-tumör interaktioner

Forskare: Helen Kaipe, docent

Forskningsinstitut: Karolinska Institutet

Anslag: 2024

Bakgrund

Bukspottkörtelcancer är en av de mest aggressiva typerna av cancer, där 5-års överlevnaden endast är mindre än 10% med en medelöverlevnad på 6 månader efter diagnos. Runt tumören bildas ett lager av bindvävceller, fibroblaster, som kan förhindra kemoterapi och kroppens egna immunceller från att nå fram för att döda tumören. Tceller har potentiellt förmåga att döda cancerceller men miljön i tumören hämmar T-cellers funktion.

Projektets genomförande

Vi kartlägger immunceller i bukspottkörteltumörer från patienter och våra preliminära data visar att T-celler som potentiellt har förmåga att döda tumörceller finns i tumörvävnaden hos vissa patienter. Våra data tyder även på att denna undergrupp av T-celler är associerade med en avsevärt bättre överlevnad hos patienter med bukspottkörtelcancer. Vi kommer nu studera dessa T-celler i mer detalj. Vi undersöker var dessa T-celler är
lokaliserade i tumörvävnaden med hjälp av immunhistologisk infärgning av celler i vävnaden. Vävnaderna analyseras med ett program som genom maskininlärning kan detektera T-celler i olika delar av tumörvävnaden och mäta var de befinner sig i förhållande till de maligna cellerna. Vidare kommer vi undersöka om dessa T-celler kan expanderas in vitro för att i framtiden utveckla mer effektiva T-cellsterapier. Vi kommer studera hur fibroblaster från tumören påverkar T-cellers funktioner och förmåga att förflytta sig genom att använda vävnadsmodeller som liknar bukspottkörteltumörer.

Mål med projektet

Med den snabba utvecklingen av T cells-baserade behandlingar kommer det vara viktigt att öka vår kunskap om hur tumören och dess bindväv påverkar immunceller. Vår förhoppning är att studien kommer leda till en ökad förståelse för hur T-celler interagerar med sin omgivning i bukspottkörtelcancer och att vi kommer identifiera faktorer som ökar T-cellers förmåga att förflytta sig mot maligna celler. Våra studier kommer även leda till ny kunskap om den undergrupp av T-celler som vi visat vara förknippad med en ökad överlevnad vilket på sikt kan leda till utveckling av mer effektiva immunterapier.

T-celler spelar en viktig roll i vårt immunologiska svar mot maligna celler. Trots att nya immunterapier visat sig vara
effektiva mot vissa typer av solida tumörer har dock inga betydande framsteg inom behandling av bukspottkörtelcancer gjorts. Genom att öka vår kunskap om hur T-celler interagerar med bukspottkörtelcancer och dess omgivande bindväv kan studien vara till nytta för att utveckla mer riktade behandlingar och terapier som kan blockera eller förstärka dessa interaktioner. Då vi har identifierat en specifik undergrupp av T celler som är förknippad med ökad överlevnad hos patienter med bukspottkörtelcancer, kan detta vara ett steg mot att skräddarsy behandlingar. Förhoppningen är att hög förekomst av dessa T-celler ska kunna prediktera ett potentiellt svar på
immunterapi. Genom att selektivt expandera dessa tumörreaktiva T celler ämnar vi även att undersöka möjligheten
att utveckla mer effektiva immunterapier. Vi estimerar att våra studier skulle kunna komma patienter till nytta inom 5-8 år.