Individanpassad rehabilitering för bröstcancerpatienter

Porträttbild på Marlene Malmström

Projekt: Utvärdering av långsiktiga effekter av individanpassad rehabilitering och identifiering av kritiska tidpunkter för rehabiliteringsbehov hos kvinnor med bröstcancer – En del av ReScreen-studien

Forskare: Marlene Malmström, docent

Forskningsinstitut: Lunds universitet

Anslag: 2024

Bakgrund

Kvinnors behov av rehabilitering i samband med bröstcancer varierar kraftigt mellan personer och hos samma person över tid. Trots detta erbjuds ofta samma rehabilitering till alla baserat på tradition och medicinska faktorer snarare än på varje kvinnas specifika behov. Detta arbetssätt är ineffektivt och leder till onödigt lidande och ökad belastning på samhället. Idag saknas kunskap om hur hälso- och sjukvården kan säkerställa att varje person får den för dem mest effektiva rehabiliteringen.

Om forskningsprojektet

Forskargruppen bakom denna ansökan har sedan 2019 bedrivit ReScreen-studien. Studiens mål är att utveckla och utvärdera en modell för hur sjukvården systematiskt kan identifiera behov och erbjuda varje kvinna individanpassad rehabilitering. Effekten av modellen har utvärderats under det första året efter diagnos och behandling med hjälp av vetenskapliga metoder med fokus på kvinnornas återhämtning, sjukskrivning och sjukvårdskontakter.

Datainsamlingen genomfördes genom att deltagarna besvarade ett frågeformulär när de påbörjade studien (vid diagnosbesked) som innehåller frågor om upplevd distress och resiliens, fysisk aktivitet, levnadsvanor, livskvalitet samt tillfredsställelse med rehabiliteringsprocessen. Därefter har deltagarna fått samma enkät hemskickad vid 2 veckor, samt 3, 6, 9 och 12 månader. Dessutom har forskargruppen samlat in information om t.ex. sjukskrivningar via nationella register. Studien vill med denna ansökan vidga sin uppföljning till att även inkludera uppföljningar vid 2 och 3 år efter diagnos samt via intervjuer.

Datainsamlingen kommer att ske på samma sätt som tidigare.

Utöver de mätningar med enkäter och registerdata som beskrivs ovan har utvärderingen av ReScreen-studien även
genomförts med hjälp av intervjuer med både patienter och närstående med fokus på deras upplevelse av rehabiliteringsprocessen. Dessa intervjuer visar tydligt på att tidsperspektivet på rehabilitering behöver vidgas ytterligare för att kunna nå bortom den initiala diagnos- och behandlingstiden, som i dagens sjukvård är ett år.

Målet med forskningsprojektet

Genom att öka kunskapen kring behov av stöd och rehabiliteringsinsatser på längre sikt kan sjukvården bättre rustas för att möta kvinnornas behov oavsett när dessa uppstår. Målet med detta projekt med fokus på långtidsuppföljningarna är att bidra med värdefull kunskap om tidpunkter då olika grupper av kvinnor kan behöva ytterligare stöd vilket möjliggör att den mest effektiva rehabiliteringen kan erbjudas varje person över tid, oavsett vem de möter i sjukvården, var de vårdas och när under återhämtningsperioden som behoven uppstår.

Prognosen för kvinnor som drabbas av bröstcancer idag är god och majoriteten av de som drabbas överlever sin sjukdom. Men många av dessa kvinnor lever med sviter av sin sjukdom och sin behandling i form av både fysiska, psykologiska, sociala och existentiella utmaningar under flera år efter avslutad behandling, till exempel i form av trötthet, smärta och oro. För dem är därför en individanpassad och långsiktig rehabilitering helt avgörande för hur deras liv ska bli efter sjukdomen, både gällande att kunna återgå till sin tidigare livssituation eller att göra anpassningar för att få en fungerande vardag. Inom ramen för denna ansökan lägger vi nu till ytterligare ett avgörande perspektiv på rehabilitering, nämligen fokus på det längre perspektivet där timing av insatser och en varaktig, hållbar rehabilitering är i fokus.

Eftersom ReScreen-studien redan från början är designad för att vara direkt kliniskt applicerbar så innebär det att det är en mycket kort tidshorisont från det att studiernas resultat finns
tillgängligt till att det kommer patienterna till nytta.