Gamma Delta T-cellers roll i tumörer

bild på hand, test och ett mikroskop

Projekt: Gamma Delta T-cellers roll vid cancer och cancerbehandling

Forskare: Michael Uhlin, professor

Forskningsinstitut: Karolinska Institutet

Anslag: 2024

Vi att studera γδ T celler på ett utförligt sätt i olika typer av cancerformer där dessa celler visat sig ha en viktig roll. Dels hos patienter med leukemi som genomgår hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT). Vi vill även studera dessa cellers roll i solida tumörer, där har vi valt äggstockscancer som modell.

γδ T-celler är en ovanlig sort immunceller som har många fördelaktiga egenskaper som är intressanta för användning i
personlig immunterapi av cancer. Men vår kunskap om dem är fortfarande otillräcklig. Här vill vi studera deras immunbiologi i två sammanhang, hos patienter med leukemi som genomgår HSCT och hos patienter med äggstockscancer. Vi ämnar undersöka γδ T-celler i båda miljöerna och att i detalj karakterisera dessa celler. För att karakterisera cellerna kommer vi använda oss av en rad olika metoder. Vi kommer använda flödescytometri för att undersöka vilka markörer cellerna uttrycker på sin yta och se om de skiljer sig mellan de olika cellgrupperna. Vi kommer även isolera genomiskt DNA och analysera det med immunosekvensering för att hitta olika undergrupper av γδ T-celler. Vi kommer också använda en mikrochip-baserad bildmetod för att kunna visualisera ovanliga undergrupper av γδ T-celler inom större cellpopulationer med hjälp av högupplösta bilder.

Målet är att hitta nya sätt att utnyttja den immunterapeutiska förmågan hos γδ T-celler, både hos leukemipatienter som genomgår HSCT och även i tumörer, med äggstockscancer som modell. Resultat från forskningen kan i framtiden bidra till att ökad överlevnad och minskade komplikationer hos HSCT-behandlade patienter och kan också göra det möjligt för fler patienter att vara berättigade till HSCT.

Karakteriseringen av ɣδ T-celler i äggstockscancer kommer öka
kunskapen om dessa cellers tumör-bekämpande egenskaper. Det yttersta målet är att utveckla nya immunterapeutiska behandlingar för såväl äggstockscancer som andra cancertyper.

Hemapoetisk stamcellstransplantation (HSCT) är en effektiv behandling för patienter som drabbats av leukemi. Patientens egna blod- och immuncellsbildande stamceller ersätts med en donators vilket tillsammans med en intensiv förbehandling kan bota cancersjukdomen. Trots förbättrad behandling kvarstår dock hotet från allvarliga komplikationer som till exempel infektioner, transplantat-mot-värd-sjukdom, avstötning eller återfall av cancersjukdomen. Med den föreslagna forskningen önskar vi undersöka den immunterapeutiska förmågan hos γδ celler. Den föreslagna forskningen kommer att bidra till en ökad kunskap av denna celltyp och har möjligheten att förbättra livskvaliteten och överlevnaden hos patienter som genomgår HSCT.

Vi vill även undersöka den immunterapeutiska förmågan hos γδ T-celler i tumörer. Vi har valt att använda äggstockscancer eftersom vi vet att dessa celler kan ha en viktig roll hos dessa patienter och att det finns ett samband mellan γδ cellfunktion och patientöverlevnad. Ytterst är målet att utveckla immunterapeutiska metoder för tillämpning i framtida precisionsmedicin. Vi tror att våra data kan användas inom diagnostik för den aktuella patientkategorin inom 2-5 år.