Bättre diagnostik vid huvud- och halscancer

Projekt: Studier på diagnostiska och prognostiska markörer i huvudhalscancer, med fokus på orofaryngeala carcinom (OPC) och maligna spottkörteltumörer (MST)

Forskare: Anders Näsman, docent

Forskningsinstitut: Karolinska Institutet

Anslag: 2023

I dessa projekt studeras tumörer som uppstår i huvud-halsregionen och som inte primärt orsakas av rökning.

I Sverige domineras huvud-halscancer av tonsill och tungbascancer och dessa har ökat dramatiskt på grund av en epidemi av humant papillomvirus (HPV) och lyckligtvis botas de flesta. Tyvärr kan dock ett fåtal av dessa patienter ännu inte botas och det saknas markörer för att identifiera dessa patienter som förväntas svara dåligt på behandling. Dessutom får många
patienter men efter behandling och vissa patienter skulle teoretiskt kunna vara förtjänta av en ”mindre aggressiv” behandling. Det finns således ett behov av skräddarsydd behandling.

En annan tumörform i huvud-halsregionen är maligna spottkörteltumörer, vilka ofta är svåra att diagnosticera för läkaren som ställer diagnos. Därtill är det svårt att avgöra patientens prognos efter diagnos av maligna spottkörteltumörer. Det behövs således nya molekylära markörer för att säkert kunna ställa korrekt diagnos samt att avgöra prognos vid dessa tumörformer.

Vi vill i dessa projekt kunna identifiera de patienterna med HPV-orsakad tonsill/tungbascancer och förväntad bra överlevnad som kan beredas lindrigare behandling samt hitta nya behandlingsmål i patienter med HPV-orsakad tumör och sämre förväntad överlevnad med hjälp av moderna molekyära metoder, såsom så kallad RNA-sekvensering. Vidare vill vi även förfina de idag använda ljusmikroskopiska metoderna för att förutsäga prognos. Vi vill även kunna identifiera nya molekylära markörer som kan underlätta diagnos/prognos vid maligna spottkörteltumörer. Förhoppningen är att dessa studier ska leda till att dessa patienter ska kunna erbjudas en framtida skräddarsydd behandling, genom att de med ett förväntat bra behandlingssvar ska få minskad behandling med färre biverkningar som följd. Å andra sidan ska patienter med ett förväntat sämre svar få en aggressivare behandling samt där vissa kan erbjudas en målriktad terapi för att öka överlevnaden.

Läs mer om Karolinska Institutet på deras webbplats