Behovet att hitta biomarkörer för att skilja olika former av bröstcancer åt

Projekttitel: ”Förlopp i tid och rum: hur resistens mot strålbehandling utvecklas i tidiga stadier av bröstcancer”

Namn på forskare: Carina Strell

Titel: PhD

Kategori: cancer

Forskningsprojektets populärvetenskapliga sammanfattning:

Cirka 10% av alla diagnosticerade bröstcancerfall i Sverige utgörs av duktalt carcinom in situ (DCIS). DCIS betraktas som ett förstadium till cancer och har en utmärkt prognos. Trots detta erhåller patienterna samma aggressiva behandling som de diagnosticerade med invasiv bröstcancer: Kirurgi kombinerat med strålning mot kvarvarande bröstvävnad. Eftersom majoriteten av DCIS aldrig skulle utvecklats till invasiv sjukdom innebär detta att ett betydande antal patienter överbehandlas, med risk för komplikationer som följd. Förbättrad kunskap om vilka faktorer som innebär nytta av strålbehandling är därför av vikt, så att urvalet kan förbättras.

Projektet berör mekanismer för strålbehandlingsresistens hos DCIS i samband med utveckling av invasiv bröstcancer. Hypotesen är att effekt av strålbehandling inte bara beror på tumörcellernas egenskaper utan även på faktorer i omgivande vävnad, och hur dessa samverkar. En systematisk analys av morfologiska samt genetiska data från båda dessa kompartments kommer utföras, och
förhållandet till sjukdomsförlopp och terapisvar utvärderas. Syftet med detta är att identifiera och kartlägga nya grundläggande mekanismer som påverkar patientens svar på strålning, som kan vara till stöd inför val av behandling och leda till nya terapeutiska strategier.

Målet är att förbättra diagnostiken, så att överbehandling av DCIS minskas och patienter besparas livslånga biverkningar.

Projektet syftar till att upptäcka nya biomarkörer som kan skilja mellan strålningskänsliga och icke strålningskänsliga former av DCIS och identifiera tidigt invasiv bröstcancer. Arbetsupplägget är multidisciplinärt och baseras på faktiska patientvävnadsprover samt validerande experimentella studier, med siktet mot att kunna ge nya verktyg i klinisk diagnostik och strålbehandling.

Långsiktigt ska projektet även bidra till att hitta molekylära mål för att förhindra utveckling av terapiresistens.