Forskning på trippelnegativ bröstcancer

Porträtt på Toshima Parris med rosa ring runt
Toshima Parris

Toshima Parris forskar på trippelnegativ bröstcancer och varför patienter med detta utvecklar resistens mot behandling. Här berättar hon om denna forskning som har resulterat i flera nya upptäckter som ska följas upp.

Toshima Parris, docent vid Göteborgs Universitet, leder forskningsprojektet ”Stamceller som mål för behandling av svårartad bröstcancer”. Det är en forskning på trippelnegativ bröstcancer och varför patienter med detta utvecklar resistens mot behandling. Här berättar hon om denna forskning som har resulterat i upptäckten av subgrupper.  

”Tack till alla som har gett bidrag till Cancer- och allergifonden. Utan de pengarna har vi inte möjlighet att fortsätta forska. Det är ett tufft liv som forskare, vi jagar pengar hela tiden. Det lilla som vi kan få är jättevärdefullt och kan hjälpa så att vi kan bidra med mer kunskap och förhoppningsvis bättre behandlingar för patienterna. Så tack så jättemycket!”

Här berättar Toshima om sin forskning

Nedanstående text är ur den filmade intervjun

Toshima Parris studerar hur olika typer av behandlingar påverkar bröstcancerstamceller. Målet är att kunna förutspå kroppens svar på behandlingar samt utveckla individanpassad behandling. 

Det är över 9 000 patienter som drabbas av bröstcancer varje år i Sverige. Toshima Parris har jobbat med bröstcancer sedan 2007. Den typen av bröstcancer som hon forskar på är trippelnegativ bröstcancer. 

Trippelnegativ bröstcancer 

Av alla som drabbas av bröstcancer är det cirka 10 till 15 procent som får trippelnegativ bröstcancer och det är ofta unga kvinnor – under 50 år gamla.  

Trippelnegativ bröstcancer är svårartad: det finns bara några få sätt att behandla och patienten får ofta återfall inom tre år efter diagnos.  

När man diagnosticerar en bröstcancer letar man efter olika typer av biomarkörer i tumören. I en typisk bröstcancer finns biomarkörer för östrogen-receptor och progesteron-receptor samt en HER2-markör. I trippelnegativ bröstcancer saknar tumörcellerna dock alla dessa tre markörer. På grund av detta kan de inte behandlas med hormonterapi eller målinriktad HER2-behandling. Då saknas två typer av behandlingar. Dessutom svarar inte många patienter bra på kemoterapi (cytostatika) eller på strålterapi. Då återstår bara kirurgi som behandling. 

Toshima Parris och hennes forskningsgrupp vill hitta nya sätt att behandla och studerar mängden cancerstamceller i trippelnegativ bröstcancer. 

Cancerstamceller och subgrupper

En cancerstamcell är en tumörcell som kan bilda en ny tumör, sprida sig i kroppen och den är resistent mot behandling. Det är få cancertyper som har cancerstamceller. Inom bröstcancer är det främst trippelnegativ bröstcancer som har cancerstamceller.

Toshima Parris forskningsgrupp har hittat subgrupper bland cancerstamcellerna.

Diagram subgrupper trippelnegativ bröstcancer
Diagram från Toshima Parris forskning

På högersida finns en subgrupp som kallas ER+. De är celler som är positiva till östrogen-receptor och kan behandlas med hormonterapi. Staplarna till vänster om de är trippelnegativa. De är indelade i olika subgrupper: BL1, BL2, M, LAR och UNS. De har en massa olika färger i sina staplar – de är kopplade till cancerstamcellstyper.

Att dessa subgrupper skiljer sig åt mellan varandra, är helt nya rön inom forskningen som TP och hennes forskningsgrupp kommit fram till. Så de har tagit fram ny information om trippelnegativ bröstcancer.

Detta kan förhoppningsvis leda till att VILKEN behandling som sätts in kan anpassas efter vilken typ av subgrupp som bröstcancern tillhör.

Olika typer av trippelnegativ bröstcancer

Vi vet nu att det finns olika typer av trippelnegativ bröstcancer i och med dessa undergrupper, och att de därför inte svarar likadant på samma behandling, de är olika sjukdomar i sig. Men tyvärr behandlas nästan alla patienter på samma sätt inom sjukvården idag, de tar inte hänsyn till att de tillhör olika undergrupper som kan bete sig på olika sätt och behöver olika behandlingar.

Toshima Parris och hennes forskningsgrupp har kommit fram till tre olika markörer som de testar på labbet.

Protein och cancerstamceller

Proteasom är ett enzym som finns i alla celler i kroppen, oavsett om det är en cancer- eller normal cell. Det bryter ner proteiner så att de kan användas i andra celler igen. Cancerceller har förhöjda nivåer av proteasomer, det vill säga enzym som bryter ner andra proteiner. Det är för att en cancercell behöver växa och den behöver byggstenar för att kunna göra det. Den behöver proteinet som kan användas i en cell.

Toshima Parris har en doktorand som testar en typ av kemoterapi som kallas proteasomhämmare, som hämmar att proteasom bryter ner proteiner.

Trippelnegativ bröstcancer svarar väldigt bra på behandling med proteasomhämmare. “Det är jättebra! Vi vill slå ut de här cellerna och hitta nya sätt att behandla bröstcancer med.”

Idag används inte proteasomhämmare för bröstcancerpatienter, så det är något som Toshima Parris vill pusha för.

Resultat

Tester har visat att:

  • trippelnegativ bröstcancer har cancerstamceller. De har många fler cancerstamceller än östrogenreceptorpositiva bröstcancer
  • vissa typer av subgrupper av trippelnegativ bröstcancer har fler cancerstamceller
  • vid behandling svarar de olika cancerstamcellerna olika: vissa försvinner och andra gynnas och blir fler

Toshima Parris forskningsgrupp har mer information om vad som händer med cancerstamcellerna vid olika typer av behandlingar. Men mycket mer behövs göra. För det behövs mer finansiering.