Miljömedicinska priset 2019

Madeleine Rådinger
Miljömedicinska priset 2019:
Madeleine Rådinger – Med fokus på svårbehandlad astma

I Sverige lider närmare 10% av den vuxna befolkningen och 9% av barnen av astma. Det är med andra ord en av vår tids stora folksjukdomar, en sjukdom som orsakar mycket lidande för de drabbade och som kan begränsa livskvaliteten kraftigt.

Docent Madeleine Rådinger, idag verksam som forskare vid Krefting Research Centre vid Göteborgs universitet, har forskat i ämnet i snart 15 år.

– Man brukar lite förenklat dela in astma i två olika huvudgrupper, allergisk och icke-allergisk astma även om det egentligen finns fler typer. Mitt fokus ligger på den allergiska astman och mekanismerna kring den, berättar Madeleine.

Madeleine har lång erfarenhet av svensk sjukvård och arbetade som undersköterska under 15 år innan hon fattade beslut om att vidareutbilda sig. Tanken då var att hon skulle läsa till sjuksköterska, men efter att ha läst in ett basår med matematik, kemi, fysik och biologi fick hon genom en platsgaranti möjlighet att läsa cell- och molekylärbiologi. Genom utbildningen fattade hon snabbt tycke för forskning och arbetet i labbet.

Madeleine disputerade så småningom vid avdelningen för Lungmedicin och Allergologi vid Göteborgs Universitet 2006. Efter disputation genomförde hon 2,5 års post-doc studier vid National Institute of Health, i Bethesda, USA. Madeleine återvände 2009 till sin hemstad Göteborg och är sedan dess anställd som forskare vid Krefting Research Centre som är en strategisk satsning inriktat på att förstå astma och har ett huvudsakligt finansiellt stöd från VBG Group Herman Krefting Foundation for Asthma and Allergy Research.

Madeleines huvudsakliga forskningsområde är att försöka identifiera underliggande molekylära mekanismer i regleringen av immunsystemet vid olika typer av svårbehandlad astma. Hon är speciellt intresserad av betydelsen av mikroRNA, små molekyler som reglerar genuttryck, i reglering av dessa processer.

Nya läkemedel för svårbehandlad astma

– Vårt långsiktiga mål med forskningen är att få en ökad förståelse om just de molekylära mekanismer som styr immunsystemet vid olika typer av astma. Förhoppningen är att vi genom bättre kunskap ska kunna utveckla nya läkemedel riktade till de svårbehandlade astmatikerna. Det finns en grupp, eller snarare flera, astmatiker som idag inte svarar på behandling och som har det synnerligen svårt med sin astma.

Patienter som idag diagnosticeras med astma kan ha olika underliggande sjukdomsorsaker som kräver olika behandling, och det saknas i mångt och mycket tillförlitliga metoder för att särskilja astmatiker mot bakgrund av de biologiska processer som orsakar sjukdomstillstånden. Det finns med andra ord ett stort behov av att ta fram nya verktyg för att kunna ställa diagnos så att patienter ska få rätt behandling. Madeleines forskningsprojekt syftar bland annat till att upptäcka nya biomarkörer, och att med hjälp av biomarkörer kan man konstatera vilken typ av immunologisk reaktion eller annan biologisk process som är aktiv hos patienten.

Som alla forskare söker Madeleine ständigt finansiering och hon har idag byggt upp en egen liten forskargrupp. Större anslag har bland annat kommit från VBG GROUP Centrum för astma- och allergiforskning, Vårdalstiftelsen, Hjärt- och Lungfonden, Stiftelsen för strategisk forskning och från 2018 har hon ett treårigt anslag från Vetenskapsrådet.

– Finansiering är alltid ett dilemma i forskarvärlden, här betyder utmärkelser som Cancer- och allergifondens Miljömedicinska pris förstås mycket. Jag är otroligt hedrad av priset och kan konstatera att många av mina förebilder inom forskarvärlden tilldelats det tidigare, så det är verkligen ett fint sällskap att få vara en del av.

Cancer- och allergifondens motivering till Miljömedicinska priset 2019:

Madeleine Rådinger tilldelas priset för sin forskning kring en av våra stora folksjukdomar, allergisk astma. Madeleines forskning syftar till att öka kunskapen om olika typer av vita blodkroppar som deltar i allergiska reaktioner – bland annat eosinofiler, T hjälpar celler och en ny typ av celler, så kallade ”innata lymfoida celler”, och hur dessa celler regleras och i sin tur, styr allergiska reaktioner.

Cancer- och allergifondens miljömedicinska pris har delats ut sedan 1995. Priset delas ut till forskare som gjort banbrytande upptäckter inom cancer- och allergiforskningen eller andra som på ett extraordinärt sätt betytt mycket för cancer- och allergiområdet. Prissumman är 250 000 SEK.