Vem kan ansöka om fondmedel som privatperson?

 • Sökanden av fondmedel skall vara diagnostiserad med cancer och/eller allergi.
 • Sökanden skall vara folkbokförd i Sverige och bosatt inom landet.
Ekonomiska villkor
 • två makar eller sammanboende får högst ha en sammanlagd beskattningsbar årsinkomst
  av 420 000 kr.
 • ensamstående får högst ha en beskattningsbar årsinkomst av 200 000 kr.
 • avdrag av ett basbelopp får göras per minderårigt barn och år.

  Prisbasbeloppet (2019): 46 500 kronor (enligt socialförsäkringsbalken 2010:110)

  Exempel: Två minderåriga barn i familjen (styrks genom Familjebevis).
  Räkna bort 93.000 kr (46.500 x 2) från  inkomsten som därmed blir korrekt underlag för ansökan.

 • sökanden eller sökandens familj kan inte ha en betydande förmögenhet.

Helhetsbedömning

Vi tar i vår bedömning hänsyn till sökandens hela situation, därför vill vi inte i förväg eller på direkt fråga i ett speciellt fall, precisera oss vad gäller inkomstgräns eller dylikt.

Hur du ansöker

Nedanstående dokument skall skickas in tillsammans till kansliet för att ansökan skall anses som komplett. Om ansökan inte är komplett skickas den tillbaka till sökanden.

 • Ifylld och underskriven ansökningsblankett, båda sidorna skall vara ifyllda.
 • Läkarutlåtande och/eller kuratorsintyg där diagnos, datum för diagnos och behandling samt aktuella besvär tydligt framgår. Intyget ska vara ett daterat original, utskrivet på vårdinstansens papper, underskrivet av läkaren respektive kuratorn och får inte vara äldre än ett (1) år. En kopia av ett intyg godkänns inte.
 • Kopia av senaste kompletta inkomstdeklaration inkl. bilagor. Finns make/maka/sambo skall även dennes deklaration vara med.
 • Årsbesked från banker och försäkringsbolag. Finns make/maka/sambo skall även dennes årsbesked vara med.
 • Familjebevis

Vi kan bevilja fondmedel till:

 • Viss komplementär vård och vissa komplementära mediciner.
 • Personlig rehabilitering på hälsohem inom Sverige. Exempel på hälsohem se lista.
 • Kosttillskott som kan tillhandahållas inom Sverige.
 • Vissa hjälpmedel i hemmet, framför allt för allergisjuka, i form av allergidammsugare, kvalsterskydd, tvättmaskin (när man ej kan utnyttja gemensamma tvättstugor pga att man inte tål andras tvättmedel).
 • Sysselsättningsmaterial (gäller barn under 18 år). Ett bidrag som kan användas exempelvis till leksaker, spel, utflykter eller aktiviteter/ hjälp till aktiviteter. Specificera gärna vad barnet önskar göra och beräknad kostnad.
 • Hyra av stuga i Sverige.
 • Peruk och special-bh.
 • Rehabilitering med behandlande syfte som lymfterapi, sjukgymnastik, samtalsterapi, bildterapi och musikterapi.

OBS! Beviljade bidrag kan endast användas inom Sverige, är personliga och giltiga i regel ett år från beslutsdatum. Bidrag beviljas i regel högst två gånger till samma sökande, och endast 1 gång per kalenderår.
Vi beviljar max 10 000 kr totalt till en individ.

Detta beviljar vi inte fondmedel till:

 • Hyra eller andra räkningar som inte är sjukdomsrelaterade
 • Utlandsresor
 • Studiemedel
 • Investering i egen fastighet, som t ex allergi- eller elsanering
 • Hyra eller inköp av bil, inköp av drivmedel, parkeringsavgifter
 • Bidrag beviljas inte i efterskott (t ex efter inköp av allergidammsugare eller genomförd rehabiliteringsvistelse).

Hur lång tid tar det innan jag får besked?

Handläggningstiden varierar beroende på antalet ansökningar (från 6 veckor upp till 3 månader). Ansökningarna behandlas löpande efter ankomstdatum om de är kompletta. Beslutet skickas till sökandens hemadress när ansökan är behandlad. Ej kompletta ansökan returneras för komplettering.

Ansökningarna behandlas konfidentiellt. På grund av denna sekretess lämnas inga besked per telefon eller via e-mail.

Hur betalas pengarna ut?

 • Inom den beslutade summan betalar vi de obetalade överenskomna fakturor som sökanden sänder till oss.
 • Inom den beslutade summan ersätter vi utlägg av egenavgiften för sjukvård och för medicin efter att Frikort respektive Högkostnadsskydd uppnåtts. En förutsättning för att ersätta utläggen är att sökanden har ett eget personligt konto.
 • Kontanter betalas ej ut, med undantag för ersättning av erlagda egenavgifter.

Dessa kriterier har utarbetats i samarbete med vår revisor.

Här kan du skriva ut en blankett för din ansökan VUXEN »
Här kan du skriva ut en blankett för din ansökan BARN och UNGDOM »

Har du inte möjlighet att skriva ut blanketten så maila oss på info@cancerochallergifonden.se, eller ring 08-34 59 90, så skickar vi en blankett.

Behandling av personuppgifter: I vår integritetspolicy kan du läsa hur vi behandlar dina personuppgifter när du skickat in en ansökan till oss.