Information till dig som ska ansöka om stöd

Här finns information om vad som gäller och hur du går tillväga för att ansöka om stöd.

 

Sommarstängt på kansliet

Ansökningar som kommer till oss efter 21 juni kommer inte att behandlas förrän i augusti. Kansliet är helt sommarstängt mellan 4–31 juli vilket innebär att vi varken registrerar nya inkomna ansökningar eller tar beslut om bidrag. Vi hanterar inte heller utbetalningar av beviljade bidrag.

Ansökningar och utbetalningar som kommer in till oss under denna period tar vi omhand när vi öppnar upp igen den 1 augusti. Nästa planerade beslutsmöte för ansökningar om bidrag är i början av september.

Vi har lägre bemanning mellan 1 och 15 augusti och då kan det dröja några extra dagar innan du får svar.

Vi önskar en trevlig sommar!

Varma hälsningar från alla oss som arbetar på
Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden

Från och med 1 augusti är kansliets telefontider återigen: onsdagar och torsdagar klockan 10:00-12:00

 


Villkor för ansökan

1. Grundläggande krav

 • Den sökande skall vara diagnostiserad med cancer och/eller allergi.
 • Den sökande ska vara folkbokförd och bosatt i Sverige.

2. Din ekonomiska situation

Inkomst och förmögenhet

Om du är gift eller sammanboende får ni högst ha en sammanlagd årsinkomst om 420 000 kr.

Är du ensamstående får du högst ha en årsinkomst om 200 000 kr.

Sökanden eller sökandens familj kan inte ha en betydande förmögenhet.

Om du har barn

Har du som ansöker om bidrag för egen räkning minderåriga barn hemma, eller ansöker du om bidrag för ditt minderåriga, hemmavarande barns räkning? Då får du göra avdrag med ett basbelopp per minderårigt barn på årsinkomsten (styrks genom Familjebevis).

 • Exempel: Två minderåriga barn i familjen (styrks genom Familjebevis). Räkna bort 48 300 x 2 = 96 600 kr  från årsinkomsten som därmed blir underlag för ansökan.

Prisbasbeloppet 2022: 48 300kronor (enligt socialförsäkringsbalken 2010:110)


Helhetsbedömning. Vi tar hänsyn till sökandens hela situation i vår bedömning, vissa mindre avsteg från till exempel inkomstgränserna kan göras i särskilda fall när starka skäl finns. Vi kan inte i förväg ge besked om hur bedömningen sker.


Hur du ansöker

Din ansökan

Nedanstående dokument ska skickas in till oss för att ansökan skall anses som komplett.

 • Ansökningsblankett. Båda sidor ska vara ifyllda och ansökan underskriven av sökanden (eller målsman om ansökan avser minderårigt, hemmavarande barn)
 • Läkarutlåtande och/eller intyg från kurator där det tydligt framgår diagnos, datum för diagnos och behandling samt aktuella besvär. Intyget ska vara
  • ett daterat original (en kopia av ett intyg godkänns inte)
  • utskrivet på vårdinstansens papper
  • underskrivet av läkaren respektive kuratorn
  • inte vara äldre än ett (1) år.
 • Kopia av senaste kompletta inkomstdeklaration inkl. bilagor. Finns make/maka/sambo skall även dennes deklaration bifogas. Om deklaration saknas kan du beställa ”Utdrag ur beskattningsregistret” från Skatteverket, tel 0771-567 567.
 • Årsbesked från banker och försäkringsbolag. Finns make/maka/sambo skall även dennes årsbesked vara med.
 • Familjebevis, dvs ett Personbevis som anger ”Ändamål: Familjebevis”. Det beställer du från Skatteverket»

Observera att om någon uppgift eller något dokument saknas är ansökan inte komplett/fullständig, och då returneras hela ansökan  till sökanden. Sökanden måste då lägga till de dokument som saknas och skicka in hela ansökan igen. Detta innebär att processen tar betydligt längre tid.


Här laddar du ner ansökningsblanketter:

Har du inte möjlighet att skriva ut blanketten så maila oss på bidrag@cancerochallergifonden.se, eller ring 08-34 59 90, så skickar vi en blankett per post. Uppge om du vill ha blanketten ”Vuxen” eller ”Barn”.


Vad vi beviljar medel till

Exempel på vad vi beviljar fondmedel till

 • Ersättning för betalda egenavgifter när frikort har uppnåtts.
 • Viss komplementär vård och vissa komplementära mediciner.
 • Personlig rehabilitering på hälsohem inom Sverige.
 • Kosttillskott och näringsdrycker som kan tillhandahållas inom Sverige.
 • Vissa hjälpmedel i hemmet, framför allt för allergisjuka, i form av allergidammsugare, kvalsterskydd, tvättmaskin.
 • Sysselsättningsmaterial (gäller barn under 18 år), exempelvis till leksaker, spel, utflykter eller aktiviteter/ hjälp till aktiviteter. Specificera vad barnet önskar samt beräknad kostnad.
 • Hyra av stuga eller liknande i Sverige för rekreation/rehabilitering.
 • Peruk och special-bh.
 • Rehabilitering med behandlande syfte som lymfterapi, sjukgymnastik, samtalsterapi, bildterapi och musikterapi.
 • Andra sjukdomsrelaterade kostnader

Beviljade bidrag kan endast användas inom Sverige, är personliga och giltiga i regel ett år från beslutsdatum. Bidrag kan i regel beviljas två (2) gånger till samma sökande, och endast en (1) gång per kalenderår.


Detta beviljar vi inte fondmedel till:

 • Hyra eller räkningar som inte är sjukdomsrelaterade
 • Utlandsresor
 • Studiemedel
 • Investering i egen fastighet, som t ex allergi- eller elsanering
 • Hyra eller inköp av bil, inköp av drivmedel, parkeringsavgifter
 • Kostnader för resor, t ex bil-, buss-, båt-, flyg-, taxi-, tågkostnader

Bidrag beviljas inte i efterskott. Det innebär att vi inte ersätter kostnad för redan inköpta hjälpmedel eller redan genomförd rehabiliteringsvistelse.


Beslut och villkor för ersättning

Hur lång tid tar det innan jag får besked?

Handläggningstiden varierar beroende på antalet ansökningar (från 4 veckor till 6 veckor). Ansökningar behandlas löpande efter ankomstdatum . Beslut skickas till sökandens hemadress när ansökan är behandlad.

Inkomplett/ofullständig ansökan returneras till sökanden och behandlas inte.

Ansökningarna behandlas konfidentiellt. På grund av denna sekretess lämnas inga besked per telefon eller via e-mail.


Hur du får ersättning

 • Vi betalar inte ut medel i form av kontanter, utbetalningsavi eller check.
 • Inom den beslutade summan ersätter vi utlägg av egenavgiften för läkarvård och för medicin efter att ”Frikort – läkarvård” och ”Högkostnadsskydd läkemedel” uppnåtts och kopior av dessa skickats in till oss. En förutsättning för att ersätta utläggen är att sökanden har ett eget personligt bankkonto.
 • Inom den beslutade summan betalar vi de obetalade överenskomna fakturor som sökanden skickar till oss.

Dessa kriterier har utarbetats i samarbete med vår revisor.


Vi har samlat information och tips om annan stöd och hjälp (från andra organisationer mm) Informationen hittar du här»

Behandling av personuppgifter: I vår integritetspolicy kan du läsa hur vi behandlar dina personuppgifter när du skickat in en ansökan till oss.