Tillfälligt stopp för bidragsansökningar

Mot bakgrund av rådande coronapandemi kan vi tyvärr inte ta emot nya bidragsansökningar .

Vi planerar att öppna upp för nya bidragsansökningar igen under våren 2021. 

Mer information här»

Vi arbetar hela tiden för att hitta nya lösningar och vi ger självklart inte upp. Och vi är fortsatt en organisation som stöder våra mest utsatta och sårbara medmänniskor. För att underlätta lite i våra bidragstagares svåra situation har vi samlat information och tips om stöd och hjälp man kan få som utsatt riskgrupp i coronakrisen. Informationen hittar du här»


Cancer- och Allergifondens förhållningssätt till Coronapandemin, läs här»


“Ingen tjänar på att skrämma cancerpatienter.” Läs vår intervju med professor Håkan Mellstedt här»


 

Viktig information till dig som ansöker om bidrag

Cancer- och Allergifonden betalar inte ut medel i forma av kontanter, utbetalningsavi eller check.

Inkomplett/ofullständig ansökan returneras till sökanden.
En komplett/fullständig ansökan skall innehålla:

 • ansökningsblanketten, båda sidorna skall vara ifyllda och den skall vara underskriven av sökanden
 • samtliga dokument som finns uppräknade på blankettens första sida

Vem kan ansöka om fondmedel som privatperson?

Sökanden av fondmedel skall vara diagnostiserad med cancer och/eller allergi.

 • Sökanden skall vara folkbokförd i Sverige och bosatt inom landet.
Ekonomiska villkor
 • två makar eller sammanboende får högst ha en sammanlagd beskattningsbar årsinkomst
  av 420 000 kr.
 • ensamstående får högst ha en beskattningsbar årsinkomst av 200 000 kr.
 • sjukdomsdrabbad förälder som ansöker om bidrag för egen räkning, får göra avdrag med ett basbelopp per minderårigt barn och år (styrks genom Familjebevis).
 • avdrag av ett basbelopp får göras per minderårigt barn och år.
  • Prisbasbeloppet (2020): 47 300 kronor (enligt socialförsäkringsbalken 2010:110)
  • Exempel: Två minderåriga barn i familjen (styrks genom Familjebevis). Räkna bort 94 600 kr (47 300 x 2) från inkomsten som därmed blir korrekt underlag för ansökan.
 • sökanden eller sökandens familj kan inte ha en betydande förmögenhet.

Helhetsbedömning

Vi tar i vår bedömning hänsyn till sökandens hela situation, därför vill vi inte i förväg eller på direkt fråga i ett speciellt fall, precisera oss vad gäller inkomstgräns eller dylikt.

Hur du ansöker

Nedanstående dokument skall skickas in tillsammans till kansliet för att ansökan skall anses som komplett. Om någon uppgift eller något dokument saknas är ansökan inte komplett/fullständig, varför hela ansökan skickas tillbaka till sökanden. Ett brev med information om vad som saknas bifogas. Sökanden måste då lägga till de dokument som saknas och skicka in hela ansökan igen. Detta innebär att processen tar betydligt längre tid.

 • Ansökningsblankettens båda sidor ska vara ifyllda och skall vara underskriven av sökanden.
 • Ifylld och underskriven ansökningsblankett, båda sidorna skall vara ifyllda.
 • Läkarutlåtande och/eller kuratorsintyg där diagnos, datum för diagnos och behandling samt aktuella besvär tydligt framgår. Intyget ska vara ett daterat original, utskrivet på vårdinstansens papper, underskrivet av läkaren respektive kuratorn och får inte vara äldre än ett (1) år. En kopia av ett intyg godkänns inte.
 • Kopia av senaste kompletta inkomstdeklaration inkl. bilagor. Finns make/maka/sambo skall även dennes deklaration bifogas. Om deklaration saknas kan du beställa ”Utdrag ur beskattningsregistret” från Skatteverket, tel 0771-567 567.
 • Årsbesked från banker och försäkringsbolag. Finns make/maka/sambo skall även dennes årsbesked vara med.
 • Familjebevis, dvs ett Personbevis som anger ”Ändamål: Familjebevis”. Det beställer du från Skatteverket. Klicka här så öppnas beställningssidan.

Exempel på vad vi kan bevilja fondmedel till:

 • Ersättning för betalda egenavgifter när frikort har uppnåtts.
 • Viss komplementär vård och vissa komplementära mediciner.
 • Personlig rehabilitering på hälsohem inom Sverige.
 • Kosttillskott och näringsdrycker som kan tillhandahållas inom Sverige.
 • Vissa hjälpmedel i hemmet, framför allt för allergisjuka, i form av allergidammsugare, kvalsterskydd, tvättmaskin.
 • Sysselsättningsmaterial (gäller barn under 18 år), exempelvis till leksaker, spel, utflykter eller aktiviteter/ hjälp till aktiviteter. Specificera vad barnet önskar samt beräknad kostnad.
 • Hyra av stuga i Sverige.
 • Peruk och special-bh.
 • Rehabilitering med behandlande syfte som lymfterapi, sjukgymnastik, samtalsterapi, bildterapi och musikterapi.
 • Andra sjukdomsrelaterade kostnader

OBS! Beviljade bidrag kan endast användas inom Sverige, är personliga och giltiga i regel ett år från beslutsdatum. Bidrag kan i regel beviljas två (2) gånger till samma sökande, och endast en (1) gång per kalenderår.

Detta beviljar vi inte fondmedel till:

 • Hyra eller räkningar som inte är sjukdomsrelaterade
 • Utlandsresor
 • Studiemedel
 • Investering i egen fastighet, som t ex allergi- eller elsanering
 • Hyra eller inköp av bil, inköp av drivmedel, parkeringsavgifter
 • Kostnader för resor, t ex bil-, buss-, båt-, flyg-, taxi-, tåg-kostnader
 • Bidrag beviljas inte i efterskott, d v s vi ersätter inte kostnad för t ex redan inköpt allergidammsugare eller redan genomförd rehabiliteringsvistelse.

Hur lång tid tar det innan jag får besked?

Handläggningstiden för kompletta/fullständiga ansökningar varierar beroende på antalet ansökningar (från 4 veckor till 6 veckor). Ansökningar behandlas löpande efter ankomstdatum om de är kompletta. Beslutet skickas till sökandens hemadress när ansökan är behandlad.

Inkomplett/ofullständig ansökan returneras till sökanden och behandlas därför inte.

Ansökningarna behandlas konfidentiellt. På grund av denna sekretess lämnas inga besked per telefon eller via e-mail.

Hur betalas pengarna ut?

 • Vi betalar inte ut medel i forma av kontanter, utbetalningsavi eller check.
 • Inom den beslutade summan ersätter vi utlägg av egenavgiften för läkarvård och för medicin efter att ”Frikort – läkarvård” och ”Högkostnadsskydd läkemedel” uppnåtts och kopior av dessa skickats in till oss. En förutsättning för att ersätta utläggen är att sökanden har ett eget personligt bankkonto.
 • Inom den beslutade summan betalar vi de obetalade överenskomna fakturor som sökanden skickar till oss.

Dessa kriterier har utarbetats i samarbete med vår revisor.

Här kan du skriva ut en blankett för din ansökan VUXEN »
Här kan du skriva ut en blankett för din ansökan BARN och UNGDOM »

Har du inte möjlighet att skriva ut blanketten så maila oss på info@cancerochallergifonden.se, eller ring 08-34 59 90, så skickar vi en blankett per post. Uppge om du vill ha blanketten ”Vuxen” eller ”Barn och Ungdom”.

Behandling av personuppgifter: I vår integritetspolicy kan du läsa hur vi behandlar dina personuppgifter när du skickat in en ansökan till oss.