Till vad kan man söka forskningsanslag?

Fonden stöder miljörelaterad cancer- och allergiforskning. Forskningsanslag från fonden får inte användas till regelrätta djurförsök.

När kan man ansöka?

Forskningsmedel kan sökas under perioden augusti till och med september ansökningsåret. Beredningen sker under fjärde kvartalet och ett preliminärt förhandsbesked i form av beviljandebrev lämnas i regel i slutet av året.

Hur ansökan skall se ut?

Ansökan skall omfatta nedanstående obligatoriska handlingar och inges i  6 papperskopior och elektroniskt som pdf-fil till info@cancerochallergifonden.se:

Observera: Ansökan måste vara sorterad enligt följande och varje del skall börja på ny sida med nedanstående rubriker i bold och underlined. Komplett ansökan är ett bedömningskriterium och inkomplett ansökan kommer att nedprioriteras eller avslås.

  • Försättsblad.
  • Signerad ansökningsblankett. Signatur av sökanden att samtliga uppgifter är sanningsenliga samt underskrift av prefekt.
  • Forskningsprogram/Beskrivning av forskningsprojektet max 10 sidor.
  • CV.
  • Fullständig publikationsförteckning.
  • Budgetplan med noggrann genomgång av kostnader samt angivande av samtliga erhållna och sökta anslag. Budgetsammanställningen är av största vikt för att bedömningsgruppen skall kunna avgöra om projektet är genomförbart.
  • Vetenskaplig rapport. Publicerade arbeten och manuskript.
  • Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska max 1 sida. Denna sammanfattning skall publiceras på fondens hemsida och sökanden ansvarar för att innehållet kan offentliggöras.

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

Cancer- och Allergifonden accepterar indirekta kostnader om max 25%. Anslag kan ej sökas för egen lön eller för lokalhyra. Maximalt belopp som kan sökas är 500 000 kr och ansökan får endast omfatta ett år. Endast forskare anställda eller anknutna till svenskt universitet/högskola kan söka och medel skall förvaltas av universitet. Huvudsökanden ansvarar för att samtliga tillstånd (från Etiknämnd. LMV, Datainspektionen mm) föreligger och att projektet bedrivs i enlighet med god etik och enligt gällande lagstiftning.

Bilagor i form av eventuella rapporter/särtryck ur vetenskapliga tidskrifter sökanden vill stödja sin ansökan med, inges i minst 2 exemplar om inget annat överenskoms.

Se Försättsblad »
Se Ansökningsblankett »

Hur ser bedömningsprocessen ut?

Noga utarbetade processer används för att bedöma vilka forskningsprojekt som ska beviljas anslag. I praktiken ansöker forskarna vid universitet genom en skriftlig ansökan enligt en fastställd mall, varefter bedömningen görs av en forskningskommitté. De sakkunniga (som besitter expertis inom sitt område och representerar olika delar av landet) bedömer samtliga ansökningar individuellt och oberoende av varandra genom att poängsätta ett antal kriterier enligt en fastställd mall, däribland originalitet, vetenskaplig skicklighet, miljöanknytning och genomförbarhet. Samtliga sakkunniga inrapporterar bedömningen för varje ansökan till kansliet som sammanställer en scoresumma genom att lägga samman resultat från de enskilda bedömarna och på basen av detta graderar ansökningarna. Sammanställningen utgör grunden till styrelsens beslut om tilldelning.

Behandling av personuppgifter
Här kan du läsa vår integritetspolicy.