Ansök om stöd – information till dig som är forskare

Till vad kan man söka forskningsanslag?

Cancer- och Allergifonden stöder miljörelaterad cancer- och allergiforskning och du som forskar vid ett svenskt universitet kan ansöka om forskningsanslag. Forskningsanslag får inte användas till regelrätta djurförsök.


Ansökningsperiod 2022

I juni publicerar vi information om vad som gäller för årets ansökningsperiod: datum för ansökan, uppdaterade villkor med mera.


Villkor för ansökan 2021

  • Forskningsanslag från Cancer- och Allergifonden får inte användas till regelrätta djurförsök.
  • Det ska klart anges i publikationer om forskningen att stöd har erhållits från Cancer- och Allergifonden på engelska samt svenskt namn i parentes, dvs ”the Swedish Cancer and Allergy foundation (Cancer- och Allergifonden)”.
  • Cancer- och Allergifonden accepterar indirekta kostnader om max 25%. Anslaget får inte användas till att balansera underskott i andra projekt som sökanden har, och inte heller att balansera indirekta kostnader för anslag från andra anslagsgivare. Anslag kan ej sökas för egen lön eller för lokalhyra.
  • Maximalt belopp som kan sökas är 500 000 kronor och ansökan får endast omfatta ett år.
  • Sökanden måste ha en anställning/anknytning till svenskt universitet eller högskola. I ansökan måste klart framgå att arbetstid motsvarande minst 20 procent är avsedd för forskning.
  • Medel ska förvaltas av universitet eller högskola, inte av sjukvårdshuvudman.
  • Forskargruppens sammansättning ska beskrivas i ansökan. Endast ett anslag kan utdelas till samma forskarkonstellation.
  • Huvudsökanden ansvarar för att samtliga tillstånd (från Etiknämnd. LMV, Datainspektionen mm) föreligger och att projektet bedrivs i enlighet med god etik och enligt gällande lagstiftning.
  • En förutsättning för att ansökan ska behandlas är att huvudsökanden har kontrakt på förordnande som sträcker sig under hela 2022.
  • När du skriver under ansökan accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy, samt medger att den populärvetenskapliga sammanfattning som lämnas in med ansökan får användas obegränsat av stiftelsen och publiceras på dess webbplats.
  • Komplett ansökan skickas per e-post till: forskning@cancerochallergifonden.se
  • Observera att alla dokument som efterfrågas i ansökan ska samlas i en PDF, inklusive inskannad ansökningsblankett med underskrifter. Inga ytterligare bilagor accepteras.
  • Ansökningsperioden är 2021-09-01 – 2021-09-30.
  • Ansökan ska vara oss tillhanda senast 2021-09-30.

Bedömningsprocessen

När ansökningstiden löpt ut görs en bedömning av samtliga ansökningar av en bedömningskommitté. Kommittén består av sakkunniga som besitter expertis inom olika områden och är verksamma i olika delar av landet. De sakkunniga bedömer samtliga ansökningar individuellt och oberoende av varandra genom att poängsätta ett antal kriterier enligt en fastställd mall.

De kriterier som ingår är bland annat originalitet, vetenskaplig skicklighet, klinisk relevans/ patientnytta, miljöanknytning och genomförbarhet. Samtliga sakkunniga rapporterar in sin bedömning för respektive ansökan till Cancer- och Allergifondens kansli som sammanställer en scoresumma genom att lägga samman resultat från de enskilda bedömarna. På så sätt graderas ansökningarna, och sammanställningen utgör grunden till styrelsens beslut om tilldelning av forskningsanslag.

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa vår integritetspolicy.