Ansök om stöd – information till dig som är forskare

Till vad kan man söka forskningsanslag?

Cancer- och Allergifonden stöder miljörelaterad cancer- och allergiforskning och du som forskar vid ett svenskt universitet kan ansöka om forskningsanslag. Forskningsanslag får inte användas till regelrätta djurförsök.


Ansökningsperiod 2020

Välkommen att ansöka om medel till din forskning från 1  till 30 september kl 24.00.

Beredningen sker därefter och ett preliminärt förhandsbesked i form av beviljandebrev lämnas i regel i slutet av året.


Ansökningsblankett samt ansökningsvillkor 2020

Ansökningsblankett»

Villkor för ansökan»

Integritetspolicy forskningsansökan»


Om ansökan

Ansökan skall omfatta nedanstående obligatoriska handlingar och inges elektroniskt, samlade i en pdf-fil till forskning@cancerochallergifonden.se

Observera: Ansökan måste vara sorterad enligt följande och varje del skall börja på ny sida med nedanstående rubriker i fet och understruken text. En ofullständig ansökan avslås utan bedömning.

En fullständig ansökan ska inkludera nedanstående dokument, som ett PDF-dokument, i följande ordning:
1. Ifylld ansökningsblankett (den här blanketten) med underskrifter (inskannad).
2. Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet, max 1 sida, på svenska. (Får anpassas och användas i fondens kommunikation.)
3. Beskrivning av forskningsprojektet max 10 sidor.
4. CV
5. Publikationsförteckning.
6. Vetenskaplig rapport över tidigare arbete/projekt som helt eller delvis bekostats av COAF senaste 3 åren.
7. Budgetplan med angivande av samtliga erhållna och sökta medel.

Ansökan skrivs på svenska, men kan även skrivas på engelska om huvudsökande forskare har annat språk som modersmål.


Villkor för ansökan
 • Forskningsanslag från Cancer- och Allergifonden får inte användas till regelrätta djurförsök.
 • Det skall klart anges i publikationer om forskningen att stöd har erhållits från Cancer- och Allergifonden på engelska samt svenskt namn i parantes, dvs ”the Swedish Cancer- and Allergy fund (Cancer- och Allergifonden)”.
 • Cancer- och Allergifonden accepterar indirekta kostnader om max 25%. Anslag kan ej sökas för egen lön eller för lokalhyra.
 • Maximalt belopp som kan sökas är 500 000 kr och ansökan får endast omfatta ett år.
 • Endast forskare anställda eller anknutna till svenskt universitet/högskola kan söka och medel skall förvaltas av universitet.
 • Huvudsökanden ansvarar för att samtliga tillstånd (från Etiknämnd. LMV, Datainspektionen mm) föreligger och att projektet bedrivs i enlighet med god etik och enligt gällande lagstiftning.
 • Med unga forskare avses forskare som varit verksamma i mindre än 3 år.
 • Bilagor i form av eventuella rapporter/särtryck ur vetenskapliga tidskrifter sökanden vill stödja sin ansökan med, inges i minst 2 exemplar om inget annat överenskoms.
 • En förutsättning för att ansökan skall behandlas är att huvudsökanden har kontrakt på förordnande som sträcker sig under hela 2021.
 • När du skriver under ansökan accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy .
 • Komplett ansökan e-postas till forskning@cancerochallergifonden.se
 • Observera att alla dokument ska samlas i en PDF, inkl inskannad ansökningsblankett med underskrifter.
 • Ansökningsperioden är 2020-09-01 – 2020-09-30
 • Ansökan skall vara oss tillhanda senast 2020-09-30

Bedömningsprocessen

När ansökningstiden löpt ut görs en bedömning av samtliga ansökningar av en bedömningskommitté. Kommittén består av sakkunniga som besitter expertis inom olika områden och är verksamma i olika delar av landet. De sakkunniga bedömer samtliga ansökningar individuellt och oberoende av varandra genom att poängsätta ett antal kriterier enligt en fastställd mall.

De kriterier som ingår är bland annat originalitet, vetenskaplig skicklighet, miljöanknytning och genomförbarhet. Samtliga sakkunniga rapporterar in sin bedömning för respektive ansökan till Cancer- och Allergifondens kansli som sammanställer en scoresumma genom att lägga samman resultat från de enskilda bedömarna. På så sätt graderas ansökningarna, och sammanställningen utgör grunden till styrelsens beslut om tilldelning av forskningsanslag.

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa vår integritetspolicy.