Ansök om stöd - information till dig som är forskare

Till vad kan man söka forskningsanslag?

Cancer- och Allergifonden stöder miljörelaterad cancer- och allergiforskning och du som forskar vid ett universitet kan ansöka om forskningsanslag. Forskningsanslag får inte användas till regelrätta djurförsök.

När kan man ansöka?

Du kan ansöka om forskningsmedel under perioden augusti till och med september ansökningsåret. Beredningen sker därefter och ett preliminärt förhandsbesked i form av beviljandebrev lämnas i regel i slutet av året.

Ansökningsperiod 2019

I år är du välkommen att ansöka om medel till din forskning från måndag 5 augusti till måndag 30 september kl 24.00.

Hur ansökan skall se ut?

Ansökan skall omfatta nedanstående obligatoriska handlingar och inges i  en papperskopia och elektroniskt som en pdf-fil till pia@cancerochallergifonden.se.

Observera: Ansökan måste vara sorterad enligt följande och varje del skall börja på ny sida med nedanstående rubriker i fet och understruken text. Komplett ansökan är ett bedömningskriterium och inkomplett ansökan kommer inte att behandlas.

 • Försättsblad.
 • Signerad ansökningsblankett. Signatur av sökanden att samtliga uppgifter är sanningsenliga samt underskrift av prefekt.
 • Forskningsprogram/Beskrivning av forskningsprojektet max 10 sidor.
 • CV.
 • Fullständig publikationsförteckning.
 • Budgetplan med noggrann genomgång av kostnader samt angivande av samtliga erhållna och sökta anslag. Budgetsammanställningen är av största vikt för att bedömningsgruppen skall kunna avgöra om projektet är genomförbart.
 • Vetenskaplig rapport. Publicerade arbeten och manuskript.
 • Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska max 1 sida. Denna sammanfattning skall publiceras på fondens hemsida och sökanden ansvarar för att innehållet kan offentliggöras.

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

Ladda hem försättsbladet »
Ladda hem ansökningsblankett »

Villkor för forskningsanslag

 • Forskningsanslag från Cancer- och Allergifonden får inte användas till regelrätta djurförsök.
 • Det skall klart anges i publikationer om forskningen att stöd har erhållits från Cancer- och Allergifonden på engelska samt svenskt namn i parantes, dvs ”the Swedish Cancer- and Allergy fund (Cancer- och Allergifonden)”.
 • Cancer- och Allergifonden accepterar indirekta kostnader om max 25%. Anslag kan ej sökas för egen lön eller för lokalhyra.
 • Maximalt belopp som kan sökas är 500 000 kr och ansökan får endast omfatta ett år.
 • Endast forskare anställda eller anknutna till svenskt universitet/högskola kan söka och medel skall förvaltas av universitet.
 • Huvudsökanden ansvarar för att samtliga tillstånd (från Etiknämnd. LMV, Datainspektionen mm) föreligger och att projektet bedrivs i enlighet med god etik och enligt gällande lagstiftning.
 • Bilagor i form av eventuella rapporter/särtryck ur vetenskapliga tidskrifter sökanden vill stödja sin ansökan med, inges i minst 2 exemplar om inget annat överenskoms.
 • En förutsättning för att ansökan skall behandlas är att huvudsökanden har kontrakt på förordnande som sträcker sig under hela 2020.
 • När du skriver under ansökan accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter enligt vår personuppgiftspolicy.

När ansökningstiden löpt ut görs en bedömning av samtliga ansökningar av en bedömningskommitté. Kommittén består av sakkunniga som besitter expertis inom olika områden och är verksamma i olika delar av landet. De sakkunniga bedömer samtliga ansökningar individuellt och oberoende av varandra genom att poängsätta ett antal kriterier enligt en fastställd mall.

De kriterier som ingår är bland annat originalitet, vetenskaplig skicklighet, miljöanknytning och genomförbarhet. Samtliga sakkunniga rapporterar in sin bedömning för respektive ansökan till Cancer- och Allergifondens kansli som sammanställer en scoresumma genom att lägga samman resultat från de enskilda bedömarna. På så sätt graderas ansökningarna, och sammanställningen utgör grunden till styrelsens beslut om tilldelning av forskningsanslag.

Behandling av personuppgifter
Här kan du läsa vår integritetspolicy.