Ansök om stöd – information till dig som är forskare

Till vad kan man söka forskningsanslag?

Cancer- och Allergifonden stöder miljörelaterad cancer- och allergiforskning och du som forskar vid ett svenskt universitet kan ansöka om forskningsanslag. Forskningsanslag får inte användas till regelrätta djurförsök.

Ansökningsperiod 2020

I år är du välkommen att ansöka om medel till din forskning från 1 september till 30 september kl 24.00.

Beredningen sker därefter och ett preliminärt förhandsbesked i form av beviljandebrev lämnas i regel i slutet av året.

Hur ansökan skall se ut?

Ansökan skall omfatta nedanstående obligatoriska handlingar och inges elektroniskt som en pdf-fil till forskning@cancerochallergifonden.se

Observera: Ansökan måste vara sorterad enligt följande och varje del skall börja på ny sida med nedanstående rubriker i fet och understruken text. En ofullständig ansökan avslås utan bedömning.

  1. Ifylld ansökningsblankett med underskrifter (inskannad).
  2. Populärvetenskaplig sammanfattning max 1 sida, på svenska.
    (Får anpassas och användas i fondens kommunikation.)
  3. Beskrivning av forskningsprojektet max 10 sidor, på svenska.
  4. CV
  5. Publikationsförteckning.
  6. Vetenskaplig rapport. Publicerade arbeten.
  7. Budgetplan med angivande av samtliga erhållna och sökta medel.

Ansökan skrivs på svenska, men kan även skrivas på engelska om huvudsökande forskare har annat språk som modersmål.


Under vecka 34 kommer vi att lägga upp en länk till ansökningsblanketten samt uppdaterade ansökningsvillkor.


Bedömningsprocessen

När ansökningstiden löpt ut görs en bedömning av samtliga ansökningar av en bedömningskommitté. Kommittén består av sakkunniga som besitter expertis inom olika områden och är verksamma i olika delar av landet. De sakkunniga bedömer samtliga ansökningar individuellt och oberoende av varandra genom att poängsätta ett antal kriterier enligt en fastställd mall.

De kriterier som ingår är bland annat originalitet, vetenskaplig skicklighet, miljöanknytning och genomförbarhet. Samtliga sakkunniga rapporterar in sin bedömning för respektive ansökan till Cancer- och Allergifondens kansli som sammanställer en scoresumma genom att lägga samman resultat från de enskilda bedömarna. På så sätt graderas ansökningarna, och sammanställningen utgör grunden till styrelsens beslut om tilldelning av forskningsanslag.

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa vår integritetspolicy.