Ansök om stöd – information till dig som är forskare

Till vad kan man söka forskningsanslag?

Cancer- och Allergifonden stöder vetenskaplig cancer- och allergiforskning och du som forskar vid ett svenskt universitet kan ansöka om forskningsanslag. Våra forskningsanslag får inte användas till regelrätta djurförsök.


Ansökningsperiod 2022

Ansökan om anslag till forskning är öppen under perioden 16 augusti-15 september 2022.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 2022-09-15 klockan 23:59. Ansökningar som inkommer därefter kommer ej att bedömas.

Alla sökande kommer att delges besked kring årsskiftet 2022/2023.


Ansökningsblankett

Ladda ner blankett för ansökan om forskningsanslag 2022 »

Om ansökan

En fullständig ansökan ska inkludera nedanstående dokument, sammanfogade som en PDF, i följande ordning:

 1. Ifylld och underskriven ansökningsblankett (inskannad).
 2. Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet, 1500-4000 tecken. Sammanfattningen av projektet kommer vid beviljat anslag att publiceras på cancerochallergifonden.se och användas i fondens kommunikation. Informationen i texten vänder sig till allmänheten och ska vara skriven på lättbegriplig svenska. Förutom en projekttitel på svenska, ska nedanstående fyra punkter beskrivas i sammanfattningen:
 • Vilken sjukdom dina studier gäller.
 • Hur du ska genomföra projektet.
 • Vad du hoppas uppnå med projektet.
 • Vilken nytta dina studier kan leda till för patienter.
 1. Beskrivning av forskningsprojektet, max tio A4-sidor. Av forskningsprogrammet ska klart framgå forskargruppens sammansättning och för projektet väsentliga samarbeten.
 2. CV, max två A4-sidor.
 3. Publikationsförteckning för den senaste 10-årsperioden med specificering av originalarbeten, översiktsartiklar och bokkapitel. OBS! Konferensabstracts ska ej inkluderas.
 4. Vetenskaplig rapport över tidigare arbete/projekt som Cancer- och Allergifonden helt eller delvis har bekostat de senaste tre åren. Rapporten ska bestå av två delar: dels en sammanfattning i löpande text av de viktigaste fynden, dels en förteckning över publicerade arbeten/manuskript som bekostats av anslag från Cancer- och Allergifonden.
 5. Budgetplan med angivande av samtliga erhållna och sökta medel. Gällande annan finansiering ska det klart framgå vem som är huvudsökande på respektive anslag.

Ansökan skrivs på svenska, men kan även skrivas på engelska om huvudsökande forskare har annat språk som modersmål.

Komplett ansökan skickas senast den 15 september 2022 per e-post till: forskning@cancerochallergifonden.se

Villkor för ansökan 2022

  • Forskningsanslag från Cancer- och Allergifonden får inte användas till regelrätta djurförsök.
  • Det ska klart anges i publikationer om forskningen att stöd har erhållits från Cancer- och Allergifonden på engelska samt svenskt namn i parentes, dvs ”the Swedish Cancer- and Allergy foundation (Cancer- och Allergifonden)”.
  • Cancer- och Allergifonden accepterar indirekta kostnader om max 25 procent. Anslaget får inte användas till att balansera underskott i andra projekt som sökanden har, och inte heller att balansera indirekta kostnader för anslag från andra anslagsgivare. Anslag kan ej sökas för egen lön eller för lokalhyra.
  • Maximalt belopp som kan sökas är 500 000 kronor och ansökan får endast omfatta ett år.
  • Sökanden måste ha en anställning/anknytning till svenskt universitet eller högskola. I ansökan måste klart framgå att arbetstid motsvarande minst 20 procent är avsedd för forskning.
  • Medel ska förvaltas av universitet eller högskola, inte av sjukvårdshuvudman.
  • Forskargruppens sammansättning ska beskrivas i ansökan. Endast ett anslag kan utdelas till samma forskarkonstellation.
  • Huvudsökanden ansvarar för att samtliga tillstånd (från Etiknämnd, LMV, Integritetsskyddsmyndigheten med mera) föreligger och att projektet bedrivs i enlighet med god etik och enligt gällande lagstiftning.
  • Bilagor, till exempel i form av eventuella rapporter/särtryck ur vetenskapliga tidskrifter, ska ej inges.
  • En förutsättning för att ansökan ska behandlas är att huvudsökanden har kontrakt på förordnande som sträcker sig under hela 2023.
  • Komplett ansökan skickas per e-post till: forskning@cancerochallergifonden.se
  • Observera att alla dokument ska samlas i en PDF, inklusive inskannad ansökningsblankett med underskrifter.
  • Ansökningsperioden är 2022-08-16 – 2022-09-15.
  • Ansökan ska vara oss tillhanda senast 2022-09-15 klockan 23:59. Ansökningar som inkommer därefter kommer ej att bedömas.

Bedömningsprocessen

När ansökningstiden löpt ut bedöms inkomna ansökningar av en bedömningskommitté som består av sakkunniga med expertis inom olika områden och som är verksamma i olika delar av landet. Bedömningen görs individuellt och oberoende av varandra genom att poängsätta ett antal kriterier enligt en fastställd mall.

De kriterier som ingår är bland annat originalitet, vetenskaplig skicklighet, relevans till cancer och/eller allergi och genomförbarhet. De sakkunniga rapporterar in sin bedömning till Cancer- och Allergifondens kansli som sammanställer en scoresumma genom att lägga samman resultat från de enskilda bedömarna. På så sätt graderas ansökningarna, och sammanställningen utgör grunden till styrelsens beslut om tilldelning av forskningsanslag.

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa vår integritetspolicy.