Länsstyrelsen StockholmLänsstyrelsen är Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifondens tillsynsmyndighet och kontrollerar tillsammans med auktoriserad revisor fondens verksamhet enligt stiftelselagen. Se vidare Länsstyrelsens hemsida om insamlingsstiftelser.

 

90-konto Svensk insalmlingskontrollFrån och med oktober 2013 innehar Insamlingsstiftelsen Cancer och Allergifonden 90-konton och är därmed också kontrollerade av Svensk Insamlingskontroll. När en ny styrelsemedlem skall tillsättas, skall denna ha sådana kvalifikationer, bakgrund och tidigare erfarenhet så att styrelsen anser personen lämplig och bedöms godkännas av Svensk Insamlingskontroll. För att läsa mer om Svensk Insamlingskontroll se vidare: www.svenskinsamlingskontroll.se

Branschorganisationer

Fonden ingår också i Giva Sverige (f.d. Frivilligorganisationernas Insamlingsråd – FRII), en branschorganisation som arbetar för tryggt givande. Giva Sverige verkar för att öka förtroendet för insamlingsbranschen genom arbete med kvalitetssäkring, kompetensutveckling och att driva strukturfrågor för att minska hindren för insamling samt att främja och marknadsföra branschen mot givare, myndigheter och organisationer. Insamling ska bedrivas transparent, etiskt och professionellt. Se vidare på Giva Sveriges webbplats. 

Cancer- och Allergifonden är även medlem i föreningen Stiftelser i Samverkan (SiS), en samlande kraft för svenska stiftelseväsendet engagerad i bl.a.  lagstiftningsfrågor och numera även stiftelser ur ett europeiskt perspektiv. Läs mer om SiS på www.stiftelserisamverkan.se