Tryggt givande

Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden är en politiskt och religiöst obunden stiftelse fullständigt finansierad av gåvor från privatpersoner, organisationer och företag. Vi finns för att vi är övertygade om att den extrema ökningen av cancer- och allergisjukdomar främst hänger samman med miljö och livsstil.

Våra ändamål

Våra ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande som drabbats av cancer eller allergisjukdomar och att främja vetenskaplig forskning rörande cancer- och allergisjukdomar. Cancer- och Allergifondens verksamhet består i att bedriva insamling av medel för att främja ändamålet.

Vart pengarna går

Fem sjättedelar av utdelningssumman ges till förebyggande och framförallt miljörelaterad cancer- och allergiforskning. Fondens stöd till forskning kring blodsjukdomar är markant. Forskningen bedrivs på Universitetssjukhusen runt om i Sverige. Vi har en uttalad policy att våra medel inte får användas till regelrätta djurförsök.

Cancer- och Allergifonden är också en av de fonder som hjälper cancersjuka och allergiker som fått sin ekonomi raserad av sjukdomen. Hjälpen består bland annat av att betala kostnader för vistelse på hälso- och rehabiliteringshem, betala komplementära mediciner samt extra utrustning till sjukhus och i övrigt göra insatser där samhället eller regelverket inte räcker till.

Läs i Effektrapporten vilka resultat gåvor till oss möjliggör »
Läs i Placeringspolicyn om Cancer- och Allergifondens policy för finansiella placeringar »

 


Cancer- och Allergifondens riktlinjer och policies

Insamlingspolicy »

Etisk kompass »

Policy och rutiner för att motverka oegentligheter »

Placeringspolicy »


Kontrollinstanser

 

Länsstyrelsen är Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifondens tillsynsmyndighet och kontrollerar tillsammans med auktoriserad revisor fondens verksamhet enligt stiftelselagen.

90-konto Svensk insalmlingskontroll

Stiftelsen är innehavare av 90-konton och granskas därmed årligen av Svensk Insamlingskontroll som har kravet att högst 25 procent av de totala intäkterna går till insamlingskostnader och administration.


 

Branschorganisationer

Fonden ingår i Giva Sverige (f.d. Frivilligorganisationernas Insamlingsråd – FRII), en branschorganisation som arbetar för tryggt givande. Giva Sverige verkar för att öka förtroendet för insamlingsbranschen genom arbete med kvalitetssäkring, och kompetensutveckling. Insamling ska bedrivas transparent, etiskt och professionellt.

Cancer- och Allergifonden är även medlem i föreningen Stiftelser i Samverkan (SiS), en samlande kraft för svenska stiftelseväsendet engagerad i bl.a.  lagstiftningsfrågor och numera även stiftelser ur ett europeiskt perspektiv.