Vi får ibland frågor om äldre negativ publicitet på nätet, som till största delen rör den period då fonden förlorade 90-kontot. Det handlar om artiklar och notiser som självklart inte är relevanta för vår verksamhet idag, men som ändå kan orsaka frågetecken och funderingar. Här ger vi en kort bakgrund till  det som inträffade då, efter den kunskap vi har idag. 

Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden grundades 1994 med visionen att skapa en friskare värld där cancer- och allergisjukdomar inte består av olösta frågor och svårt lidande. Trots att vi är en rätt liten insamlingsorganisation har vi sedan dess betalat ut över 300 miljoner kronor till vetenskaplig miljörelaterad cancer- och allergiforskning. Vi har dessutom delat ut 10 miljoner kronor till svårt cancer- och allergisjuka medmänniskor i stort behov av ekonomiskt stöd.

Under resans gång har vi firat många framgångar. Hittills har vi delat ut Miljömedicinska priset till sammanlagt 44 forskare för att uppmuntra och uppmärksamma deras banbrytande forskningsprojekt. Vi prioriterar forskning som kartlägger miljöns påverkan på vår hälsa och som kan sägas vara patientnära eftersom vi vill att forskningsresultaten ska komma oss till nytta under vår livstid.

Beroende av medel från privatpersoner och företag

Vi är en insamlingsstiftelse och är därmed helt beroende av medel från privatpersoner och företag. Ju mer pengar vi samlar in, desto mer kan vi dela ut till våra ändamål. För alla insamlingsorganisationer är det ytterst viktigt att sköta verksamheten omsorgsfullt och att inneha 90-konto som är en kvalitetsstämpel i insamlingsbranschen. 90-konton delas ut av tillsynsorganisationen Svensk Insamlingskontroll som har till uppgift att kontrollera att insamlade medel går till utsatta ändamål enligt föreskrifter.

Förlust av 90-konto

År 2007 förlorade vi dessvärre vårt 90-konto. Fonden hade något större utgifter än insamlade medel under åren 2006–07. Därmed blev vi föremål för en översyn av Svensk Insamlingskontroll. En konsekvens av översynen var att fonden förlorade 90-kontot. Dåvarande styrelse och verksamhetsansvariga tog därefter krafttag under efterkommande år och gjorde allt som krävdes för att stiftelsen skulle återfå den nödvändiga kvalitetsstämpeln. 2013 blev Cancer- och Allergifonden återigen godkänd som innehavare av 90-konto.

Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifondens verksamhet regleras av stiftelselagen och våra stadgar, där stiftelselagen bl a ställer krav på att minst 75% av insamlade medel per år skall användas till våra ändamål. Att verksamheten följer stiftelselagens krav kontrolleras av Länsstyrelsen. I och med att vi innehar 90-konto kontrolleras verksamheten också av Svensk Insamlingskontroll. För att ytterligare kvalitetssäkra verksamheten är stiftelsen medlem i branchorganisationen Giva Sverige samt i Stiftelser i Samverkan.

Negativ publicitet som hänger kvar

Åren utan 90-konto har dock inte gått obemärkt förbi. Det har skrivits en del negativa kommentarer i media. En del artiklar från den tiden kommer fortfarande upp i Google-sökningar och varnar givare och allmänhet för vår verksamhet vilket idag är vilseledande. Som ansvarstagande insamlingsstiftelse tar Cancer- och Allergifonden på sig fullt ansvar för att verksamheten inte följde det regelverk som var gällande vid tidpunkten. Vi har den allra största respekten – och tacksamheten! – för människor och företag som generöst bidrar med sina pengar till stiftelsens ändamål; att stödja vetenskaplig forskning och svårt sjuka. En viktig del av vår verksamhet är att arbeta transparent med årsredovisningar, effektrapporter och policys.

Vi har lärt av våra misstag och blickar framåt

Vi är stolta och tacksamma över att så många givare och företag stödjer vårt viktiga arbete med att förebygga cancer- och allergisjukdomar. Tack vare våra fantastiska givare kan vi dela ut medel till livsviktig forskning och fortsätta stödja ekonomiskt utsatta och svårt sjuka medmänniskor.

Vi har lärt oss av våra misstag och vi blickar framåt. Det finns så många som behöver vårt stöd. Och det tänker vi fortsätta att ge. Både till svårt sjuka och till våra forskare. Vi hjälper idag – och forskar för framtiden.


För frågor kontakta verksamhetschefen Katarina Krzyzinska på katarina@cancerochallergifonden.se