Cancer och allergier – vår tids folksjukdomar

Cancer- och allergisjukdomar hör till de största folksjukdomarna i Sverige och ökar mycket starkt utan att vi riktigt kan förklara varför. Sjukvårdens resurser räcker inte alltid till och allt fler människor behöver ytterligare stöd under och efter behandlingen.

Cancer

Över 50 000 fall av cancer diagnostiseras varje år i Sverige, jämnt fördelat mellan män och kvinnor. Detta motsvarar folkmängden i en mellanstor svensk stad.

Cancer orsakar en mångfald av olika kostnader för de drabbade, deras anhöriga och samhället i stort. Dessa kostnader kan betraktas som direkta, indirekta och psykosociala kostnader.

Allergi

Nära 3 miljoner människor i Sverige lider idag av någon form av allergi. Detta innebär att var tredje person är drabbad eller kommer att bli drabbad någon gång under livet.

Folkhälsorapporten 2005 beskrev den snabba ökningen av astma, allergiska näs- och ögonbesvär och eksem under andra halvan av 1900-talet. Förekomsten av allergiska sjukdomar tredubblades i Sverige på mindre än 30 år.

En likartad utveckling har beskrivits i många andra höginkomstländer och har kopplats till ökad levnadsstandard, urbanisering och en västerländsk livsstil. Ökad kännedom om allergiska sjukdomar i befolkningen kan leda till att allt fler rapporterar symptom. I flera studier har emellertid ökningen verifierats med objektiva tester vilket starkt talar för att ökningen varit reell.

Idag vet forskarna fortfarande inte vilka faktorer i miljön som varit särskilt viktiga och bidragit till den höga förekomsten av allergisjukdomar.

Direkta kostnader omfattar de utgifter som uppstår i samband med prevention, diagnostik, behandlingar, rehabilitering och terminalvård samt andra utgifter som direkt relaterar till cancer och vården av cancer. Här ingår även patientens resekostnader, kostnader för nödvändiga anpassningar i hemmet som sjukdomen kräver, flyttningskostnader, hemvård mm.

Indirekta kostnader omfattar de kostnader som relaterar till tiden som går åt till vård, och också den tid anhöriga ägnar sig åt vård av patienten. Till indirekta kostnader räknar man också produktionsbortfall som en följd av försämrad arbetsförmåga, frånvaro på grund av sjukdom, förtidspension eller död.

Psykosociala kostnader syftar på försämrad livskvalitet och dess följder orsakade av cancer. Dessa kan exempelvis vara oönskade förändringar i hemmet eller på arbetsplatsen, smärta, begränsad funktionsförmåga, social isolering och psykiska besvär, som ångest eller depression.