Hållbar utveckling

Hållbarhet är ett ständigt pågående arbete och ett levande utvecklingsområde. Det är något ska genomsyra verksamheten och inte klistras på en årsredovisning som ett plåster. Cancer- och Allergifonden arbetar med hållbarhet ur olika perspektiv. Många områden flyter in i varandra.

Begreppet hållbar utveckling (på engelska sustainable development) introducerades 1981 av den amerikanske miljövetaren och författaren Lester Brown. Det fick sin internationella spridning 1987 då det lanserades av Världskommissionen för miljö och utveckling (World Commission on Environment and Development; även kallad Brundtlandkommissionen) i dess rapport ”Vår gemensamma framtid”.
Brundtlandkommissionen definierade hållbar utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. (Källa: FN)

Agenda 2030

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inne-håller 17 Globala mål för en ekonomisk, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

Vår verksamhet stöder främst följande globala mål:

Vårt bidrag till samhällsnytta och utveckling inom hållbarhet:

Hållbarhet är ett ständigt pågående arbete och ett levande utvecklingsområde. Det är något ska genomsyra verksamheten och inte klistras på en årsredovisning som ett plåster. Här nedan redogör vi för exempel på hur Cancer- och Allergifonden arbetar med hållbarhet ur olika perspektiv. Många områden flyter in i varandra.

Miljöperspektiv

På kontoret källsorterar vi och när något ska köpas väljer vi det alternativ som har minst miljöpåverkan, i den mån det är möjligt. Under konferenser strävar vi alltid efter att servera klimatsmart mat.

Mycket av den forskning vi stödjer studerar miljöns påverkan på vår hälsa, vilket bidrar med ny kunskap till miljöförstöringens effekter på människans hälsa som i sin tur kan bidra till miljöfrämjande regleringar i samhället. Läs mer om våra forskningsprojekt här»

Socialt perspektiv

Vår hjälpverksamhet lyfter de som är utsatta i samhället, de svårt sjuka som även har det tufft ekonomiskt. Läs några av våra bidragstagares livshistorier här»

Vi stöttar även forskning ur ett jämställt perspektiv. 2019 beviljades anslag till 48% män och 52% kvinnor. Läs mer här»
Under 2019 förbättrades arbetsvillkoren för medarbaterna på kansliet i och med att ett digitaliseringarbete påbörjades. Möjligheten att arbeta på distans och bättre digitala verktyg lade grunden för en bättre arbetssituation.

Ekonomiskt perspektiv

Vi har en rad policies som reglerar vår verksamhet; Insamlingspolicy, Placeringspolicy, Etisk kompass och Policy och rutiner för att motverka oegentligheter. Som insamlingsorganisation har Cancer- och Allergifonden ett stort ansvar gentemot sina givare att förvalta gåvorna på bästa sätt. Fonden är givetvis innehavare av 90-konto och granskas därmed årligen av Svensk Insamlingskontroll som har kravet att högst 25 procent av de totala intäkterna går till insamlingskostnader och administration. Det ekonomiska perspektivet omfattar även vår hjälpverksamhet som innebär att vi främjar ekonomisk inkludering av svagare grupper i samhället.