Annika Scheynius och Sougat Misra

Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifondens miljömedicinska pris är ett av de största forskningspriserna som finns i Sverige och delas varje år ut till en eller två framstående forskare inom miljörelaterad cancer- och allergiforskning.

Motivering Annika Scheynius:

Annika Scheynius, professor i klinisk allergiforskning, har under en lång och framgångsrik forskarkarriär bidragit på ett utomorden
tligt sätt till vår förståelse bakom mekanismerna till allergi. Scheynius har särskilt studerat hur vårt immunförsvar samspelar med olika omgivningsfaktorer såsom allergen och mikroorganismer samt studerat orsakssamband mellan livsstil, miljö och det genetiska arvet för uppkomst av allergi. Scheynius har på ett föredömligt sätt kombinerat basvetenskapliga metoder med patientnära forskning och har etablerat ett mycket omfattande nationellt och internationellt nätverk.

Jag känner mig hedrad över att tilldelas Cancer- och Allergifondens Miljömedicinska pris. Det är alltid roligt att få uppskattning för det arbete man lägger ner, och det är många som har bidragit och är del av detta pris; alla medarbetare under åren och alla deltagare i de kliniska studierna”, säger Annika Scheynius i en kommentar.

Motivering Sougat Misra
När nya läkemedel skall utvecklas krävs tillförlitliga modeller för att studera effekter innan försök på människa kan planeras. Många studier utnyttjar cellinjer men detta modellsystem har stora svagheter då tumörcellerna ej finns i ett naturligt sammanhang med en vävnad och omgivande celler. Etablerade cellinjer utvecklar också nya egenskaper som kraftigt avviker från tumörcellerna från patienter. Sougat Misra har genom ett mycket omfattande och systematiskt arbete utvecklat en unik organotypisk modell som möjliggör undersökning av hela tumörbitar i kultur. Systemet är ett utmärkt djurfritt precisionsverktyg för patientnära läkemedelsforskning. Modellen möjliggör också att en individualiserad terapi kan erbjudas patienterna genom att olika läkemedel och även cellterapi med bl.a. T-cellskloner kan utprovas och optimeras för varje enskild patient. Genom Sougats arbete har grunden lagts till en forskningsinfrastruktur som kan erbjuda unika möjligheter för den medicinska utvecklingen särskilt inom cancervården för ett stort antal tumörgrupper.

Det är med stor ödmjukhet som jag tar emot detta erkännande och jag vill tacka alla i min forskargrupp. Jag känner att utmärkelsen innebär både uppmuntran och ansvar och jag hoppas kunna förvalta förtroendet väl”, kommenterar Sougat Misra.

Det här är två forskare som vi har följt under lång tid och vars forskningsresultat vi är mycket imponerande av. Det känns fantastiskt att få uppmärksamma deras insatser genom vårt miljömedicinska pris”, säger Anneli Uhlin, Verksamhetschef på Cancer- och Allergifonden.

Cancer- och Allergifondens miljömedicinska pris har delats ut sedan 1995. Priset delas ut till forskare som gjort banbrytande upptäckter inom cancer- och allergiforskningen eller andra som på ett extraordinärt sätt betytt mycket för cancer- och allergiområdet ur ett samhällsnyttoperspektiv.