Roland Grafström och Mikael Björnstedt
Roland Grafström och Mikael Björnstedt
Cancer- och Allergifondens miljöpristagare 2007

Professor Roland Grafström och docent Mikael Björnstedt, bägge från Karolinska institutet i Stockholm, delar på Cancer- och Allergifondens miljömedicinska pris 500.000 kr

Roland Grafström, som fyller 56 på prisutdelningsdagen 20 november, är sedan 2000 professor i biokemisk toxikologi vid Institutet för miljömedin på KI. Han belönas för sin forskning om toxisk och genetisk påverkan av låga koncentrationer miljögifter i cellkulturer som odlats från mun och andningsvägar.

I hans internationellt uppmärksammade forskning har nya metoder för cellodling från människa utan blodserum utvecklats. Det har möjliggjort forskning med olika celltyper, kartläggning av cellers livsförlopp under exponering för reaktiva ämnen, bl a formaldehyd, och etablering av nya biomarkörer för cancerutveckling. Grafström har därigenom bidragit till utveckling av nya alternativ till traditionella djurförsök.

Grafströms två år som gästforskare vid amerikanska National Cancer Institute 1980-82 i Bethesda, Maryland, gav impulser till nydanande forskning med minimering av djurförsök i Europa. Han har tidigare erhållit Nordiska priset för alternativ till forskning med djurförsök, priset framtaget i samarbete mellan djurrättsorganisationer i Sverige, Danmark och Finland.

Mikael Björnstedts forskning om grundämnet selens effekter på tumörceller i människa kan komma att ge mycket goda resultat både medicinskt och ekonomiskt. Laboratorieförsök med humana tumörceller har visat att selen kan ha stor potential som ett selektivt cellgift. Om försöksresultaten visar sig hålla fullt ut skulle selen kunna bli ett av de effektivaste och i särklass billigaste cellgifterna.

Selen är ett grundämne som naturligt ingår i kroppen och den yttre miljön. Grundämnet äts ofta som kosttillskott. Selen är ett livsnödvändigt spårämne men är vid redan måttliga koncentrationer mycket giftigt varför dosen måste anpassas omsorgsfullt.

Redan parallellt med läkarstudierna vid Karolinska Institutet började Björnstedt sin forskning om selen vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik. Han disputerade 1995 på en avhandling om selenföreningars reaktioner med s k redoxenzymer som finns i kroppens alla celler. Björnstedt blev docent i experimentell patologi 2001 och leder nu en forskargrupp vid Institutionen för Laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, Huddinge.