Gunilla Lindström och Eva Klasson Wehler Gunilla Lindström och Eva Klasson Wehler
Cancer- och Allergifondens miljöpristagare 2000

Gunilla Lindström, föddes 1949 i Helsingfors. Efter studier i organisk och analytisk kemi blev Lindström docent i analytisk kemi vid Helsingfors universitet samt i miljökemi vid Umeå universitet. Hon disputerade 1988 vid Umeå universitet med en avhandling som visade att spädbarn i Sverige fick i sig långt mer dioxiner via modersmjölken än WHO funnit riskfritt. Avhandlingen fick den svenska och internationella dioxinforskningen att rikta sina resurser på problematiken med dioxinlika föroreningar i miljön.

Lindström som har ett brett engagemang inom den miljökemiska forskningen i Norden är idag verksam som forskningschef vid avdelningen för miljömedicin vid Folkehelsa i Oslo samt docent i analytisk kemi vid Helsingfors Universitet.

Hon har länge arbetat med frågor som belyser vår exponering för miljögifter och sambandet mellan miljö och hälsa. Hon kan nu med glädje konstatera att de ansträngningar som gjorts från forskares, myndigheters, organisa-tioners och enskilda personers sida lett till att halterna av dioxiner och andra miljögifter kraftigt sjunkit både i miljön och modersmjölken.

Lindström har engagerat sig i nationella och internationella övervaknings-program för dioxinlika ämnen och PCB inom WHO, JUPAC och Folkehelsa. Från sin tid i USA har hon även etablerat ett samarbete med EPA i Berkley, USA och hennes forskningsresultat har också rönt stort intresse i Japan där hon samarbetar med Folkhälsoinstitutet i Osaka.

Sedan mitt av 90-talet har hon i samarbete med docent Lennart Hardell vid Regionsjukhuset i Örebro studerat sambandet mellan miljögifter som exempelvis bromerade flamskyddsmedel och olika former av cancer. Resultatet har blivit en ny analysteknik för att mäta halter av miljögifter i mänsklig vävnad vilket gjort det möjligt att bestämma aktuella bakgrunds-halter hos den svenska befolkningen.

Visionen är nu globalt miljöepidemiologiskt program för studier av föroreningskällor och exponeringsvägar samt halter av miljögifter och hälsostatus.

Miljökunskap och ställningstagande i miljöfrågor är viktig information och för att förmedla denna har Lindström undervisat tusentals studenter och publicerat ett 80-tal vetenskapliga artiklar inom det miljökemiska området.

 

Eva Klasson Wehler, föddes 1956 i Nynäshamn. Hennes engagemang i Fältbiologerna väckte tidigt intresset för miljöfrågor. Efter studentexamen på naturvetenskaplig linje följde studier i organisk kemi vid Stockholms universitet.

Med miljöintresset starkt i fokus erbjöds hon efter sin fil.kand.examen arbete vid Miljökemi, dåvarande Omgivningstoxikologiska arbetsgruppen vid Wallenberg-laboratoriet. Ett alternativ som innebar möjligheten att få arbete med organisk kemi med miljöinriktning i nära samarbete med biologer.

Forskningen inriktades först på hur långlivade miljöföroreningar främst miljögiftet PCB och dess metaboliter eller nedbrytningsprodukter, bildar ett slags hormonhärmande ämnen – som på olika sätt kan störa organismer. Forskningen kring detta kom att bli en allt viktigare del i arbetet som ledde fram till en doktorsavhandling 1989.

De första fynden av vissa PCB-metaboliter i blod har resulterat i flera forskningsprojekt bland annat för att se hur dessa miljögifter i blodet påverkar på de hormonella systemen och sköldkörtel- och könshormonerna. Alla minns vi bilden av en naken man med en förkrympt penis – en bild levererad i tankeväckande syfte av Greenpeace för att skapa opinion om miljögifternas påverkan på hormonerna i våra kroppar.

1994 tillerkändes Eva Klasson Wehler docentkompetens och fortsatte sin forskning, nu med inriktning på mer aktuella miljöföroreningar som de bromerade flamskyddsmedlen som finns överallt i miljön runt oss – och även i maten. Framförallt PBDE – de bromerade difenyletrarna – tilldrog sig hennes intresse. Miljögiftet PBDE visade nämligen större likhet med kroppens sköldkörtelhormon än miljögiftet PCB vilket därmed också ökar risken för hormonella störningar. Forskningen inom institutionen för Miljökemi i samarbete med toxikologer i Nederländerna har också visat att de bromerade difenyletrarna, PBDE, är en typ av miljöföroreningar som kan verka hormonstörande.

Sedan 1997 arbetar Klasson Wehler inom läkemedelsindustrin som ansvarig för metabolitfrågor hos Astra Zeneca. Hon har dock fortfarande ett forskningsengagemang inom universitetet och miljöforskningen där nyvunnen erfarenhet från läkemedelsforskningen kommer till användning.