Cancer- och Allergifondens Miljömedicinska pris

Ända sedan 1996 har Cancer- och Allergifonden hyllat extraordinära insatser inom cancer- och allergiforskningen genom den årliga utdelningen av Miljömedicinska priset. Priset, ett av Sveriges största forskningspriser, ges till en eller två forskare som utmärkt sig genom sin miljörelaterade forskargärning inom cancer- och/eller allergiområdet.

Prissumman är på 250 000 SEK varav 200 000 ska användas till forskning och 50 000 utgör ett personligt pris.

Behöriga att nominera till priset är rektorer och dekaner vid svenska universitet och högskolor, tidigare pristagare samt aktuella innehavare av anslag från Stiftelsen. Förslagen bereds av Cancer- och Allergifondens kansli och presenteras för Stiftelsens styrelse som utser mottagare av priset i samråd med stiftelsens vetenskapliga sekreterare och bedömningskommitté.