Mastcellen - vän eller fiende vid virala infektioner hos astmatiker?

Projekttitel: ”Mastcellen – vän eller fiende vid virala infektioner hos astmatiker”

Namn på forskare: Cecilia Andersson

Titel: PhD

Kategori: allergi

Forskningsprojektets populärvetenskapliga sammanfattning:

En betydande del av patienter med astma har, trots medicinering, symtom och därmed försämrad livskvalitet. Detta beror till stor del på att vi fortfarande vet mycket lite om vad som sker i lungan. Det är sedan länge känt att mastceller har en nyckelroll vid det allergiska svaret. På senare tid har man upptäckt att mastceller har betydligt fler roller i regleringen av immunförsvaret, till exempel i försvaret mot bakterier och gifter. Dock vet man lite om vilken roll mastceller spelar i försvaret mot virusinfektioner och de skador på lungan som uppstår vid en infektion. En viktig komponent i utvecklingen av astma är en försämrad lungbarriär (slemhinnan) mot omgivningen vilket kan orsaka att virus lättare infekterar personer med lungsjukdom. Mastceller som är belägna inne i slemhinnan är idealiskt placerade för att reagera på virus och för att starta ett immunologiskt svar. Detta indikerar ett viktigt samspel mellan mastceller och slemhinnans celler, men mycket är fortfarande okänt om denna interaktion och vad den betyder för utvecklingen av astma.

Huvudsyftet med min forskning är att undersöka interaktionen mellan mastceller och slemhinnan, samt om detta samspel är positivt eller negativt för astmatiker. Målet är att identifiera hur mastceller påverkar vårt immunförsvar mot virus samt vilken betydelse dessa celler har för de skador som kan uppkomma i slemhinnan i samband med infektioner. Specifikt vill vi studera vilken verkan de ämnen som utsöndras från mastceller har på immunförsvarets förmåga att känna igen och bekämpa virusinfekterade slemhinneceller samt hur dessa ämnen påverkar lungvävnadens barriär mot omgivningen i normalt tillstånd och vid olika typer av astma.

Bristen på djupgående förståelse för vad som orsakar astma beror delvis på avsaknaden av studier under relevanta förhållanden i människa. I mitt projekt kommer jag undersöka vävnad och celler från patienter med astma och kombinera detta med experimentella modeller. Genom att använda modellsystem för virusinfektioner kommer jag studera hur mastceller och ämnen som utsöndras av  mastceller påverkar lungans slemhinna. Jag kommer använda mig av ett nytt och kraftfullt ”live-cell imaging” system för att mäta slemhinnans hälsa och livskraft i realtid och automatiskt övervaka slemhinnecellerna och deras samspel med mastceller.

De data som vi hittills har fått fram har visat att ämnen som utsöndras från mastceller både påverkar slemhinnans förmåga att bekämpa en virusinfektion i lungan samt hur epitelet läker
de skador som kan uppstår. Detta forskningsprojekt har en unik potential att kunna svara på ovannämnda frågor då det kombinerar studier på material från både barn och vuxna med olika
typer av astma. På detta sätt kan mastcellens interaktion med slemhinnan studeras i olika sjukdomsfaser. Att förstå mekanismerna innebär på sikt en möjlighet att inte bara lindra utan också att förhindra uppkomst av sjuklighet samt att utveckla fler och bättre behandlingsstrategier för astma.