Tina Dalianis projekt Studier på humant papillomvirus (HPV) och andra biomarkörer för individualiserad behandling vid HPV positiv och negativhuvudhalscancer har som målsättning att skapa en mer individanpassad behandling för människor som drabbas av HPV+OC.  Möjligheten att ge människor en skräddarsydd behandling skulle ge ökad livskvalitet och förbättrad överlevnad.

 

Tina Dalianis förklarar:

Målsättning: Humant papillomvirus-positiv orofaryngeal cancer (HPV+OC) svarar generellt bättre på terapi än övrig huvudhalscancer (HHC). För effektiv skräddarsydd behandling, ex. lindrigare eller mer specifik terapi behöver vi få mer kunskap om individuella tumörers biologi och behandlingssvar. För att åstadkomma detta vill vi A) Kombinera analys av humant papillomvirus (HPV) med andra prognostiska markörer, B) Experimentellt testa tumörernas känslighet för strålterapi (RT), kemoterapi (CT) och annan terapi. C) Förfina diagnostiken av HHC med analys av HPV och andra markörer.

Bakgrund: Gruppen patienter med HPV+OC ökar idag epidemiskt och utgör snartcirka hälften av alla HHC patienter. Patienter med HPV+OC har dock betydligt bättre överlevnad efter RT än patienter med övrig HHC (5-års överlevnad på 80 % vs. 40 %). All HHC, inklusive HPV+OC gruppen, får dock tung terapi med intensiv RT, CT och ibland Erbitux och kirurgi. Då flertalet HPV+OC-patienter svarar bra på RT behöver de inte den tyngre terapin (med svårare biverkningar) men man behöver veta vilka som blir tumörfria med lindrigare terapi. Vi har testat en serie markörer och identifierat flera som var för sig identifierar ca 20 % av HPV+OC patienterna med mycket god prognos och när vi kombinerar dem i en matematisk modell kan vi förutsäga risk för återfall/död för individuella patienter. Med modellen kan ca 40 % av patienterna med en sannolikhet på >95 % urskiljas med mycket god säkerhet vilket är ett stort steg i rätt riktning. För att identifiera ännu fler patienter som kan få lindrigare terapi samt kunna erbjuda andra specifika terapi ex. med nya läkemedel vill vi nu få ännu mer kunskap om individuella tumörers biologi och behandlingssvar.

Arbetsplan: Vi vill: A) Ännu bättre kunna förutsäga behandlingssvaret hos flerpatienter genom att testa ytterligare nyligen identifierade markörer (t.ex. HPV16 E2 mRNA och flera mikro RNA m.fl.) och inkludera dem i den matematiska modellen. B) Experimentellt studera olika cellinjer från HPV+OC för att bättre förutsäga vilken typ av behandling som är optimal ex. RT eller CT eller andra läkemedel; C) Att redan vid finnålsaspirationscytologin (FNAC) eller vid okänd primär tumör i huvudhalsregionen (CUP) kunna komplettera med analys av HPV och andra markörer för att snabbare och säkrare diagnostisera HPV+OC och även kunna göra prognostiska analyser.

Betydelse: Med användning av specifika markörer och ny kunskap om individuella HPV+OCs biologi och behandlingssvar kommer man bättre kunna förutsäga hur tumörer från enskilda patienter svarar på behandlingen vilket leder till mer individanpassad behandling, förbättrad överlevnad och ökad livskvalitet. Möjligheten att analysera HPV och andra markörer redan vid FNAC eller CUP kan innebära färre
ingrepp, mer individualiserad behandling med bättre överlevnad och livskvalitet för den ökande gruppen av HHC patienter med ex. HPV+OC.

 

Hjälp oss att stödja forskning som gör nya genombrott möjliga. Stöd oss här!