En ny målstruktur för individanpassad cancerbehandling vid ROR1

Cancertumörer med ROR1

Projekttitel: ”ROR1 – En ny målstruktur för individanpassad cancerbehandling (PrecisionsCancerMedicin)”

Namn på forskare: Håkan Mellstedt

Titel: Professor

Kategori: cancer

Populärvetenskaplig sammanfattning

Receptor tyrosine kinaset ROR1 finns ej på normala celler men i ett stort antal tumörer som KLL, lymfom, akut leukemi, bukspottkörtel-äggstock- lung- och bröstcancer. ROR1 har viktiga funktioner för tumörcellers överlevnad.

I detta forskningsprogram studeras uttrycket av ROR1 och relation till prognos samt de funktioner som ROR1 styr och bidrager till tumörcellens maligna egenskaper. Ett viktigt forskningsredskap är kemiska molekyler som kan stänga av ROR1. Genom samarbete med ett litet biotech företag vid KI Science Park har vi tagit fram sådana molekyler.

När tumörceller från patienter med blodcancer behandlas med ROR1 hämmare dör cellerna. Normala celler dödas ej. När djur transplanterades med blodcancerceller och behandlades såg en
signifikant reduktion av tumörcellerna. Kombinerades ROR1 hämmare med annan målsökande
behandling som t ex venetoclax och idelalisib sågs en 100%-ig död av lymfomceller och småcellig lungcancer. Dessa molekyler har olika verkningsmekanismer som ger synergistisk effekt. Vid KLL ses en ökande andel patienter som utvecklar resistens mot t ex ibrutinib och venetoclax. Tumörceller från sådana patienter svarar utmärkt på behandling med ROR1 hämmare.

ROR1 finns också i solida tumörer. ROR1 hämmare är effektiva även mot sådana tumörer. Kombineras de med EGFR hämmare vid lungcancer ses en synergistisk effekt. Bägge drogerna
kan dosreduceras med bibehållen effekt. Samma fenomen noterades vid pankreascancer.
Våra molekyler för ROR1 hämning kan ses som en prototyp för utveckling av en ny behandlingsstrategi. Forskningen syftar till att ännu bättre förstå ROR1s funktioner och ta fram
underlag för effektiva behandlingar med ROR1 hämmare.

Målsökning av ROR1 är en ny terapeutisk strategi som kan utvecklas vid ett flertal tumörsjukdomar (hematologiska och icke-hematologiska maligniteter) och bidra till utvecklingen av PrecisionsCancerMedicin. Genom de ansatser som skall göras i detta projekt hoppas vi inom en snar framtid kunna genomföra de första försöken på patienter med detta nya läkemedel med en unik verkningsmekanism. På basen av erhållna resultat är det vår förhoppning att patienter som inte längre svarar på given behandling skall ha nytta av denna drog och i synnerhet om den kombineras med andra lämpliga cancerläkemedel. Bättre behandlingseffekt bör kunna uppnås och därmed förbättrad prognos för olika cancerformer som uttrycker ROR1.

Slutmålet är ett nytt läkemedel inom gruppen precisionsmedicin till vilket område stora
förhoppningar knytes i den framtida behandlingen av cancer.