Utveckling av ett nytt adjuvans för användning i allergivaccin för pälsdjursallergi heter professor Guro Gafvelin projekt som vill hitta ett vaccin mot pälsdjursallergi.   Projektet vill använda sig av ett ämne som höjer den immunstimulerande förmågan hos ett vaccin, det vill säga en adjuvans.  Förhoppningen är att utveckla en individuell utformning av ett adjuvanset för ett pälsdjurvaccin.

Gafvelin sammanfattar

Allergi mot pälsdjur är ett stort problem därför att det drabbar många, det går inte att undvika exponering och sensibilisering leder ofta till allergisk astma. Särskilt hos barn och ungdomar är det viktigt att förhindra utveckling av kronisk astma.

Ett dokumenterat effektivt sätt att varaktigt lindra allergisymptom och samtidigt förhindra utveckling av allvarligare sjukdom som astma är att genomgå allergivaccinationsbehandling. Detta är en väl beprövad behandling som under namnet hyposensibilisering (”hyposens”), eller allergen-specifik immunterapi, praktiserats i 100 år. Dock är behandlingen som den praktiseras idag ej optimal. Den utförs oftast genom att patienten får upprepade sprutor med allergen under behandlingstider på 3-5 år. För vissa allergen finns inte effektiva vaccin, detta gäller t. ex. vanliga pälsdjursallergier. Behandlingen är också kopplad till risk för lokala reaktioner och
även allvarliga systemiska reaktioner förekommer. Sammantaget behöver behandlingen göras effektivare, säkrare och bekvämare för patienten.

I detta projekt beskriver vi en ny typ av adjuvans, dvs ett ämne somm tillsätts ett vaccin för att höja den immunstimulerande förmågan hos vaccinet. Adjuvanset är baserat på naturliga kolhydratpolymeren kitosan. Tack vare ny teknik kan kitosanet framställas med olika väl definierade egenskaper vad gäller t. ex. sammansättning av kolhydrater i polymeren och partikelstorlek. Dessa egenskaper påverkar vilken typ av immunsvar som stimuleras och vår hypotes är att vi genom att utröna hur de kemiska och fysikaliska egenskaperna hos kitosanet påverkar immunsvaret skall kunna designa skräddarsydda adjuvans för olika
applikationer.

I detta projekt är målet att utveckla adjuvanset för ett pälsdjursallergivaccin som ska användas för epikutan (via huden) eller sublingual (under tungan) immunterapi. Båda dessa administrationsvägar har prövats i allergivaccinationsbehandling och har effekt, men i båda fallen ges allergenet utan tillsats av adjuvans. Vårt mål är att göra denna typ av allergivaccination effektivare genom att utveckla allergivaccin med lämplig form av kitosanadjuvans för respektive administrationsväg.

Vi kommer i projektet att använda oss av en human cellinje där vi kan mäta hur olika former av vår adjuvans aktiverar cellerna som är en modell för antigenpresenterande celler, en viktig målcell för adjuvanseffekt. Genom att kartlägga hur kitosanets egenskaper påverkar aktiveringsgraden kan vi både vinna kunskap om mekanismerna för aktiveringen ( som skall utrönas i detalj ) och identifiera
adjuvanskandidater för vidareutveckling av ett allergivaccin –adjuvans.

Resultat

Resultaten från detta projekt bör leda till att katt-, hund- och hästallergen, som vi har tillgång till, kan formuleras med lämplig kitosanadjuvans. En ”standardform” av kitosanadjuvanset genomgår redan idag klinisk prövning med ett modellvaccin och det är därför realistiskt att tro att de nya pälsdjursvaccinen inom en snar framtid ska kunna utvecklas för behandling av pälsdjursallergiker.

Läs den en intervju med Gavelin här Dags för nytt pälsdjursvaccin!