Palliativ ablation vid metastaserad cancer i bukspottkörtelcancer

Projekttitel: ”Palliativ ERCP-ablation vid metastaserad cancer i bukspottkörteln ”

Namn på forskare: Urban Arnelo

Titel: Adjungerad Professor

Kategori: cancer

Populärvetenskaplig sammanfattning

Pankreascancer förutspås vara den näst vanligaste orsaken till cancerrelaterad död år 2030. Över 80% av patienterna uppvisar spridningssjukdom redan vid diagnos, antingen på grund av metastaserad sjukdom (mPDAC) eller på grund av involvering av större lokalt regionala kärl (LAPC). Palliativ kemoterapi ger marginell överlevnadsförbättring och är ofta inte tillämplig på grund av systemisk toxicitet. Radiofrekvensablation (RFA) är termisk energimedierad tumoral ablationsteknik som inducerar koagulativ nekros av cancer. Få, små studier undersökte effekten av RFA på pankreascancer när behandling direkt levereras inuti gallgången under ERCP.

Studien undersöker om palliativ endobiliär RFA som tilläggsbehandling vid gallvägsstentning pga gulsot vid metastaserad bukspottkörtelcancer medför behandlingsvinster för den enskilda patienten. Även om de flesta patienter vid cancerdiagnostillfället endast kan bli föremål för pallierande behandling är behandlingsalternativen få och oftast begränsade till s.k. palliativ cellgiftsbehandling. Tyvärr har cellgiftsbehandling (kemoterapi) endast minimal överlevnadsförbättring jämfört med bästa understödjande vård. Det är därför mycket eftertraktat att hitta alternativa behandlingar som kan förbättra patienternas överlevnad. Den som oftast igenomväxta och igentäppta gallgången är vanligen i anatomiskt tät kontakt med cancersvulsten i bukspottkörteln och här kan RFA teoretiskt resultera i destruktion av cancervävnadsinväxt såväl i som utanför gallgången. Den efter ablationen placeringen av ett s.k. heltäckt metallstent över tumörområdet åtgärdar härefter både möjliga mikro-/ makroperforationer av gallgången och patientens gulsot genom att optimera gallflödet förbi det trånga området. En tidigare fallkontrollstudie undersökte effekten av RFA på 23 patienter med malignt gallstopp vid icke resektabel bukspottskörtelcancer och hos 46 kontroller. Medianöverlevnaden var 226 dagar i behandlingsgruppen (fall) jämfört med 124 dagar hos kontroller (p = 0,010). RFA var en oberoende skyddande faktor för att uppnå överlevnad vid 90 d och 180 d (respektive OR = 21,07, 95% Kl: 1,45-306,64 och OR = 4,48, 95% Kl: 1,04-19,30). Vi antar därför att RFA, i tillägg till standard palliativ kemoterapi medför en förbättrad överlevnad jämfört med tillgängliga standard behandlingar.

Det primära syftet med studien är att belysa tre huvudfrågor som fortfarande begränsar den kliniska användbarheten av RFA i klinisk praksis: l)Förbättrar RFA den totala överlevnaden för metastaserad pankreascancer? 2)Vad är säkerhetsprofilen för palliativ RFA vid metastaserad pankreascancer? 3)Påverkar RFA-ablation möjliggörandet av palliativ kemoterapi? Om den aktuella studien bekräftar nyttan med RFA-behandling kommer framtida studier att planeras för att bedöma dess användbarhet, i kombination eller som ett alternativ till standard palliativ kemoterapi. Förhoppningsvis kommer den aktuella studien innebära ny och förbättrad behandling för det stora flertalet som drabbas av inoperabel pankreascancer.