Bengt Fadeel förklarar 

Bengt FadeelMålsättning

Det aktuella projektet har två huvudsakliga målsättningar: dels att kartlägga på vilket sätt nanomaterial (bl a kolnanorör) kan ge upphov till cancer, dels att studera om nanomaterial kan användas vid behandling av cancer. Med andra ord vill vi studera båda sidorna av samma mynt: nanotekniken på gott och ont.

Projektet utgår från cellulära modellsystem eftersom vi menar att humanitära celler som erhålls från friska blodgivare eller med ursprung från cancerpatienter utgör en mer relevant modell än försöksdjur.

De specifika målsättningarna är att studera om nanopartiklar kan orsaka skadliga effekter på arvsmassan (DNA) i form av DNA skador (genotoxicitet) eller förändringar i DNA som medför att gener i arvsmassan uttrycks annorlunda (epigenetiska effekter).

Vi avser även studera om kroppens immunförsvar kan känna igen och bryta ned nanomaterial för att därigenom oskadliggöra dessa material. Slutligen hoppas vi studera om nanomaterial kan fungera som läkemedelsbärare vid cancerbehandling.

Allmän information

Nanomaterial definieras i allmänhet som material som är mindre än 100 nanometer i åtminstone en dimension. En nanometer är en miljarddels meter, ett mänskligt hårstrå är omkring 80 000 nanometer i diameter. Nanomaterial kan antingen vara helt nya kemiska strukturer eller redan välkända kemiska strukturer fast i mindre storlek. Nanomaterial kan på grund av sin ringa storlek få helt nya fysikaliska och kemiska egenskaper. Kol är ett exempel på ett ämne som beter sig annorlunda beroende på dess storlek. Kol i en vanlig blyertspenna (grafit) är inte magnetiskt men kolatomer kan bilda bollar i nanostorlek (fullerener eller C60-molekyler) som går att få magnetiska.

Kolnanorör som är ett par nanometer i diameter och uppbyggda av ett enda skikt av kolatomer leder ström bättre än koppartråd och är både starkare och lättare än stål. Nanoteknologi handlar om att framställa och använda material i nanostorlek.

Nanotekniken har utvecklats explosionsartat på senare år och nanomaterial återfinns i dag i konsumentprodukter t ex kosmetika och vissa sportartiklar samt inom många tekniska områden. Kunskapen om hur människa och miljö påverkas är emellertid fortfarande bristfällig. Det är just de nya egenskaperna hos nanomaterial som både kan leda till nya och spännande användningsområden men samtidigt kan ge upphov till oväntade och skadliga effekter.

Nanotoxikologi är en forskningsgren som syftar till att förstå varför nanomaterial är skadliga – och som i förlängningen är ämnad att underlätta framställningen av nanomaterial med färre skadliga effekter men med bibehållna positiva egenskaper. Nanomedicin innebär att man använder nanomaterial för läkemedelstransport i kroppen eller för att förbättra bilddiagnostiken eller inom regenerativ medicin dvs att ersätta delar av organ eller reparera skador i kroppen.