Göran Andersson sammanfattar

Tartrat-resistent surf fosfatas (TRAP) har länge använts som markör för bennedbrytande celler, osteoklaster. TRAP, och även fosfoproteinet osteopontin (OPN), sekreteras från osteoklasterna under
aktiv benresorption. Vi har visat att TRAP defosforylerar OPN, vilket resulterar i lokal minskad celladhesion och därmed ökad migration av osteoklasterna på benytan. Även OPNs funktion vid
immunreaktioner har visat sig vara beroende av fosforyleringsgraden. Nyligen kunde det dessutom visas hos patienter som saknar TRAP, och innehar en hög frekvens av autoimmuna sjukdomar, att OPN var mer fosforylerad än hos friska personer.

Högt OPN-uttryck är korrelerat med tumörprogression och metastasering i många cancertyper. Det har nyligen visats att även TRAP uttrycks i såväl cancercellinjer, primära cancerceller och cancervävnad och nivåerna korrelerar positivt till cancercellens aggresivitet Det har även nyligen föreslagits att TRAP både stimulerar tumörtillväxt och invasion/metastasering av cancerceller.

I detta projekt planeras att studera mekanismerna bakom TRAPs funktion vid celltillväxt och metastasering av cancer. OPNs eventuella roll vid dessa funktioner kommer att utredas. Dessutom kommer en preklinisk studie att genomföras där nyidentifierade små specifika kemiska inhibitorer med
läkemedelsegenskaper testas.

Preliminära resultat:

I preliminära försök har vi använt en bröstcancer-cellinje som överuttrycker TRAP. TRAP-uttryckande celler visade en 30% ökning av cellantalet efter 48 timmar. Detta kunde inte förklaras av en minskad apoptos, vilket talar för att TRAP fungerar som en stimulator av cellproliferationen. Vidare undersöktes
cellernas förmåga att migrera på olika adhesionsproteiner. Här visades att TRAP-uttryckande celler
vandrade betydligt snabbare på osteopontin, men intressant nog inte på andra testade matrixproteiner. Detta resultat tyder på att TRAP selektivt stimulerar cancercellers migration på vissa adhesionsproteiner från extracellulärmatrix, vilket kan ha betydelse för cellens förmåga till invasion och metastasering.

Klinisk relevans:

Dessa kunskaper skulle kunna användas för utveckling av nya och specifika behandlingar av cancermetastaser.

 

Hjälp oss att stödja forskning som gör nya genombrott möjliga. Stöd oss här!