Kartläggning av cellers livsförlopp under exponering för cancerframkallande miljögifter

  • Utnyttjar möjligheten att odla friska mänskliga celler direkt i laboratoriet
  • Omfattar studier av hur normala celler omvandlas till cancerceller av miljögifter
  • Förklarar miljögifternas påverkan ned till gennivå
  • Har potential till att ett antal djurförsök minskar eller helt ersätts

Professor Roland Grafström vid Karolinska Institutet i Solna leder projektet.

Sammanfattning

Genombrottet att kunna föröka även friska celler i vävnadsodling är en milstolpe för att med hög säkerhet snabbt kunna analysera mycket komplexa frågor.

Att kunna studera hur normala friska celler påverkas av t ex miljögifter är ovärderligt. Att därtill kunna jämföra hur kända tumörlinjer påverkas av aktuella gifter ökar värdet ytterligare.

Möjligheten att koppla tolkningen av DNA till cellernas egenskaper och miljögifters inverkan ökas. Nya så kallade biomarkörer för cancer skapas.

Professor Roland Grafströms forskningsinsats har väckt stort internationellt intresse.

Projektbeskrivning

Det har fram till ganska nyligen klassats som i princip omöjligt att föröka friska mänskliga celler på konstgjord väg annat än under en mycket begränsad tid. Professor Roland Grafström, föregångsman i forskningen utan djurförsök, och hans grupp har emellertid lyckats odla frisk munslemhinna mycket länge. Att kunna studera också hur normala friska celler påverkas av t ex miljögifter är ovärderligt. Att därtill kunna jämföra hur kända tumörlinjer påverkas av aktuella gifter ökar värdet ytterligare.

Grafströms grupp har som modellsubstans använt formaldehyd, en liten enkel molekyl, som finns i varierande grad runt omkring oss och som kan vara cancerframkallande. De flesta tänker nog på spånskivor då de hör ”formaldehyd” och det är kanske vår viktigaste vardagskälla men alla utsätts för formaldehyd eftersom ämnet förekommer i det flesta konsumentprodukter.

I en relativt nära framtid räknar man med att gruppens arbete kommer att leda till, att så kallade biomarkörer på ett tidigt stadium kan peka ut vad som gått snett i patientens hälsa. Den moderna biokemin har nästan inga gränser i våra studier av arvsmassan. Undersökningar blir successivt billigare och enklare att utföra, varför möjligheterna till skräddarsydd behandling mot såväl cancer som allergier inte ligger alltför långt borta.

Ytterligare en värdefull sak med Grafströms arbete är, att då metoderna är helt utprovade kommer användningen av försöksdjur nästan helt att kunna upphöra inom studiet av miljögifter.

Projektdata

  • Cancer- och Allergifonden stödjer projektet sedan: 2006
  • Framtid: Internationellt mycket uppmärksammat. Kommer att användas inom en mängd områden