Selen, ett potentiellt cellgift i behandlingen av cancerpatienter

Mikael Björnstedt
  • Relativt låga doser av selen slår effektivt ut tumörceller utan att skadligt påverka friska celler
  • Selen är i det närmaste biverkningsfritt, det har ingen negativ miljöpåverkan och är dessutom billigt att använda

Professor Mikael Björnstedt vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge leder projektet.

Sammanfattning

Selen är ett livsnödvändigt spårämne. Har man påtagligt lite blir man sjuk eller rentav dör av brist. Vid höga halter är däremot selen mycket giftigt.

Det intressanta är att tumörceller är mycket känsligare för selen än friska celler. Selen har i laboratorieförsök visat sig effektivare som målsökande cancercelldödare än alla jämförbara standardpreparat.

Dessutom har selen ingen negativ miljöpåverkan, det är i det närmaste biverkningsfritt och kommer att vara mycket billigare att använda än nuvarande cellgifter.

Team Björnstedt

Team Björnstedt

Docent Ola Brodin, onkolog och överläkare vid Karolinska / SöS
Docent Ola Brodin, onkolog och överläkare vid Karolinska / SöS

Projektbeskrivning

Docent Mikael Björnstedt vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har ägnat 20 år av sitt liv åt selenforskning. Han har på stora material av olika tumörlinjer kunnat visa att selen har potential att vara ett helt fantastiskt cellgift. Oorganiska selensalter använt som dropp blir nästan lika billiga som koksaltlösningar. Gruppen genomför tillsammans med Docent Ola Brodin, onkolog på S ö S en s k fas-I- studie där selen testas på patienter med lungcancer. Det primära målet med en fas-I-studie är att undersöka säkerheten d v s vilka dos-nivåer som kan ges. Hittills har inga biverk-ningar noterats och studien fortskrider planenligt. När rätt dos uppnås skall en s k fas-II-studie genomföras där det primära målet är att undersöka effekt på ett större antal patienter.

Om endast en del av de effekter som framkommit i laboratorieförsök kan erhållas i de kliniska studierna så innebär detta ett stort genombrott i behandlingen av annars obotlig cancer. Därtill en nästan biverkningsfri behandling till en mycket låg kostnad plus att miljön skonas från påverkan av giftiga läkemedelsrester. Forskning av den här typen sponsras normalt av läkemedelsindustrin och typen av forskning med många patienter, stor personal och åtskilliga myndigheter inkopplade, blir automatisk mycket dyr.

Cancerceller före och efter selenbehandling

Bild A visar elakartade tumörceller från patienter med leukemi. I närvaro av en låg dos selen dör cellerna genom s k programmerad celldöd. Bild B visar hur tumörceller skrumpnar ihop och dör.
Bild A visar elakartade tumörceller från patienter med leukemi. I närvaro av en låg dos selen dör cellerna genom s k programmerad celldöd. Bild B visar hur tumörceller skrumpnar ihop och dör.

Projektdata

  • Cancer- och Allergifonden stödjer projektet sedan: 2003
  • Forskningsanslag: 2006 – 2007 1,5 Mkr
  • Framtid: Mycket lovande. Intensivt skede som kräver mycket pengar de närmaste åren