Mesotelinriktad CAR T-cellsterapi för behandling av äggstockscancer

Projekttitel: ”Mesotelinriktad CAR T-cellsterapi för behandling av äggstockscancer”

Namn på forskare: Isabelle Magalhaes

Titel: Docent

Kategori: cancer

Äggstockscancer upptäcks i regel när sjukdomen redan hunnit spridas, och är den gynekologiska cancer som skördar störst antal dödsoffer i Sverige. Trots omfattande kirurgi, kemoterapi och ibland även högavancerade, riktade terapier, drabbas upp till 80% av patienter av återfall, och sjukdomen blir hos majoriteten av personer till slut resistent mot behandling. Chimär antigenreceptor (CAR) T-celler har framträtt som en effektiv behandling mot olika typer av cancer. Humana T celler modifieras genetiskt med en CAR, som dirigerar cellen att specifikt attackera en molekyl som uttrycks på cancerceller.

Strategin med användning av modifierade T-celler som uttrycker CAR har visat sig lovande för att snabbt etablera kontroll över tumören, och tillintetgöra både små och stora tumörbördor. Dessvärre har CAR T-cellsterapi hittills inte varit framgångsrikt för behandlingen av solida tumörer (jmf med blodmaligniteter).

På senare tid har mesotelin (MSLN) blivit ett attraktivt mål för immunterapi mot äggstockscancer. MSLN-proteinet uttrycks hos mer än 50% av patienter med äggstockscancer, varför MSLN-riktade CAR T-celler tros ha potential som behandlingsalternativ.

Vi planerar att optimera cellodling för produktion av MSLN-riktade CAR T-celler, och identifiera läkemedel som förstärker MSLN-riktade CAR T-cellers angrepp mot tumörceller.

Äggstockscancer har en hög dödlighet; mortaliteten har varit väsentligen oförändrad i decennier och saknar i nuläget behandlingsalternativ som medför bestående behandlingssvar eller bot. Behovet av innovativa behandlingsstrategier är stort. Målet med vår forskning är att bygga en grund för en framtida klinisk studie hos patienter med avancerad äggstockscancer.