Biomarkörer vid tumörcancer

Projekttitel: ”Roll och användning av immunceller i tumörmikromiljön som biomarkörer vid cancer”

Namn på forskare: Tobias Sjöblom

Titel: Professor

Kategori: cancer

Roll och användning av immunceller i tumörmikromiljön som biomarkörer vid cancer

Sammansättningen av immun‐ och stödceller i tumörens mikromiljö har visats påverka tumörutvecklingen och svar på vissa typer av anti‐cancerbehandling. För att främja utveckling av nya biomarkörer som kan guida behandlingsval samt för att öka kunskapen om immunförsvarets roll i cancer har vi studerat förekomsten av olika typer av immunceller i tarmcancer. Vi identifierade två
typer av immunceller vars kombinerade närvaromönster i kolontumörer bildar en signatur som kan förutsäga patientens sjukdomsförlopp med större säkerhet än de faktorer som idag används för detta inom sjukvården. Här ska vi fördjupa våra studier av denna immuncellssignatur genom kartläggning av genuttryck i enskilda immunceller som infiltrerat tarmcancertumörer för att lära oss mer om de celler som ingår i signaturen och hur vi bäst kan använda dem som kliniska verktyg. Vi kommer också att verifiera våra fynd i större grupper av patienter för att säkerställa hur effektiv signaturen är att förutsäga sjukdomsförloppet vid tarmcancer.

Dessutom kommer vi att undersöka genuttryck i infiltrerande immunceller i andra typer av cancer, till exempel lungcancer och hudcancertypen melanom, för att identifiera immuncellssignaturer som har potential att fungera som kliniska verktyg i dessa tumörtyper.

Slutligen kommer vi att undersöka om immuncellssignaturer kan användas som biomarkörer för att förutsäga behandlingssvar för immunterapier. Denna typ av behandling kan ge mycket goda resultat inom flera cancerformer, men det saknas idag effektiva metoder för att välja ut den minoritet av patienter som svarar på behandling. För att förbereda klinisk användning av markörer som verifieras i projektet kommer vi att utveckla mätmetoder som kan användas i rutinlaboratorier och vårt mål är att hitta lovande kandidater för kliniska studier som syftar till förbättrad cancerdiagnostik. Med detta hoppas vi bidra till utveckling av effektivare och individanpassad cancervård. Dessutom kommer våra studier ge värdefull information om immunförsvarets roll i tumörutvecklingen som kan bidra till utveckling av nya behandlingar.