Projekttitel: ”Studier på diagnostiska och prognostiska markörer i huvudhalscancer, med fokus på orofaryngeala carcinom och maligna spottkörteltumörer”

Namn på forskare: Anders Näsman

Titel: Docent, MD, PhD

Kategori: cancer

Forskningsprojektets populärvetenskapliga sammanfattning:

Generell bakgrund/Målsättning.

Huvudhalscancer (HHC) domineras idag av orofarynxcancer (OC) men andra ovanligare typer som maligna spottkörteltumörer (MST) ingår. Traditionellt kända risk-faktorer för att utveckla HHC är rökning och alkohol men detta gäller inte all HHC. OC domineras nämligen av tonsill och tungbascancer (TSCC/BOTSCC) där >70% orsakas av humant papillomvirus (HPV) och för MST är etiologin okänd. Detta projekt fokuserar på OC och MST och därmed mest på icke-rökningsrelaterad HHC och hur man skall förbättra diagnostik och prognosbedömning för dessa tumörtyper för att bättre individualisera patienternas behandling öka överlevnad och livskvalitet.

Specifik bakgrund/Målsättningar/Arbetsplan.

A. Tonsill och tungbascancer: HPV positiv (HPV+) TSCC/BOTSCC)ökar epidemiskt, utgör ~40% av HHC i Sverige och har med strålterapi (RT) bättre prognos än HPV neg. (HPV–) TSCC/BOTSCC (80% vs 50% 5-års överlevnad). Idag behandlas HHC, inklusive TSCC/BOTSCC med aggressiv RT och kemoterapi (CT) och ibland EGFR hämmare vilket ger svåra biverkningar men inte ökat överlevnaden. Därför behöver man identifiera fler markörer på patienternas tumörer så man kan förutsäga vilka patienter har en bra prognos och kan få lindrigare terapi utan att överlevnaden påverkas medan de med sämre prognos kan få nya helst välriktade terapier som kan bota även dessa tumörer. Därför vill vi här: i) Använda de prognostiska markörer vi redan funnit ex. HPV, ”phosphatidyl-inositol-4,5- bisphosphate 3-kinase, catalytic subunit alpha” (PIK3CA), och fibroblast growth factor receptor 3 (FGFR3)4-8 samt identifiera ännu fler markörer (med ex. DNA/RNA sekvensering
som man t.ex. kan använda som måltavlor för behandling. På så sätt kommer vi kunna bättre skräddarsy terapin med mål att lindra den för de patienter som har bra prognos och ge riktad terapi vid återfall eller redan initialt hos de som har dåliga prognosmarkörer; ii) Experimentellt på laboratoriet i HPV+/HPV- TSCC/BOTSCC cell linjer identifiera optimala riktade terapier med inhibitorer (godkända av ”Food and Drug Administration” (FDA) eller kombinationer av dessa inhibitorer där vi redan har några lovande resultat.

B. Övrig orofarynxcancer (övrigOPC) är de delar av orofarynx som inte innefattas av de dominerande subyperna TSCC/BOTSCC, dvs mjuka gommen och bakre orofarynx. ÖvrigOPC tycks ha sämre prognos än TSCC/BOTSCC, men stadieindelas på samma vis, med risk för underbehandling för denna patientgrupp. Vi har tidigare påvisat brister i nuvarande stadieindelningen och föreslagit förändring. Nu vill vi studera den mikro-morfologiska miljöns betydelse för prognos och tumörstadieindelning för att kategorisera dessa tumörer bättre och i framtida förbättra deras terapi.

C. Maligna spottkörteltumörer (MST) utgör minst 20 subgrupper med olika prognos och svåra att differentialdiagnosticera vilket är avgörande för rätt behandling. Detta är ex. speciellt tydligt vid adenoid cystiskt carcinom (ACC). Med kompletterande molekylära och morfologiska analyser för exakt diagnos vill vi förbättra MST/ACC diagnostik och därmed möjlighet förbättra möjligheterna att ge rätt terapi.

Betydelse:

Genom att bättre karakterisera och diagnostisera och prognosticera samt identifiera molekyler som kan användas vid riktad terapi TSCC/BOTSCC, övrigOPC och MST kommer vi nå ett steg närmare att kunna individualisera patienternas behandling. Detta kommer i sin tur leda till bättre överlevnad och livskvalitet.