Disease mechanisms and novel treatment strategies in allergy studerar vilka mekanismer som gör en person allergisk. Genom att känna till de bakomliggande mekanismerna för allergiska besvär går det att ge mer effektiv, preventiv behandling till patienterna. Projektet syftar att finna nya biologiska indikatorer för att tidigt kunna påvisa vilka som löper risk att drabbas av allergier och leds av professor Annika Scheynius.

Annika Scheynius sammanfattar 

Allergiska sjukdomar som atopiskt eksem, astma, hösnuva och födoämnesallergi är ett resultat av oönskad reaktivitet i vårt immunsystem och tillhör idag de stora folksjukdomarna. Förutom personligt lidande orsakar de allergiska sjukdomarna ökande kostnader för sjukvård och samhälle, beräknade till ca 18 billion €/år enbart i Europa.

Mål

Projektets övergripande mål är att uppnå kunskap om de mekanismer som avgör om man blir allergisk för att kunna ge riktade preventiva råd och individuell terapi och därmed uppnå god hälsa och livskvalitet för en stor ökande patientgrupp.

Delmålen är att:

1) identifiera nya biomarkörer för att tidigt kunna identifiera de som löper risk att bli allergiska, 2) förbättra utredning och diagnostik för individanpassad behandling, 3) studera orsakssamband mellan livsstil, omgivningsfaktorer och det genetiska arvet för uppkomst av allergi, och 4) identifiera hur allergen interagerar med vårt immunsystem för att erhålla kunskap hur kroppens egna reglermekanismer kan användas för att förhindra uppkomst av allergi eller lindra symptom hos den redan drabbade.

Betydelse

Projektet utförs i ett multidisciplinärt internationellt nätverk där klinisk och laboratoriemedicinsk forskning kombineras vilket medger snabb implementering av resultat. Projektet kommer att ge ökad kunskap om uppkomstmekanismer bakom allergi, betydelsen av miljö och livsstil och korrekt diagnos för riktad rådgivning och individuell terapi samt bidra till utvecklandet av nya strategier för prevention och
behandling.

 

Hjälp oss att stödja forskning som gör nya genombrott möjliga. Stöd oss här!