Professor Mårten Fernös forskningsprojekt Biomarkörer för bättre individanpassad behandling vid bröstcancer hoppas kunna skapa en mer individanpassad behandling av kvinnor som drabbats av bröstcancer. Genom att undersöka redan exciterande biomarkörer och nya markörer ämnar projektet att göra behandlingen av dessa patienter bättre med färre biverkningar och förbättrad överlevnad samtidigt som sjukvårdsresurserna utnyttjas mer effektivt.

Mer konkret syftar forskningen till att kliniker ska kunna välja den behandling eller behandlingskombination som är bäst för den enskilda patienten. Cirka två av tre patienter är botade efter operation, och ändå får ca 90% ytterligare behandling. Detta innebär att vissa patienter överbehandlas, samtidigt som behandlingen är livsavgörande för andra. Det är extremt viktigt att identifiera de patienter som behöver den extra behandlingen och, när den behövs, välja rätt behandling.

Professor Mårten Fernö beskriver forskningen:

Bröstcancer är en heterogen sjukdom, som skiljer sig åt från patient till patient. Den kliniska handläggningen bestäms av olika faktorer kopplade till patienten och till tumörens egenskaper. Genom att bättre utnyttja befintliga markörer och genom identifiering av nya biomarkörer hoppas vi kunna förbättra den individanpassade behandlingen.

Vi vill utvärdera:

  • Möjligheten till förbättring om de prognostiska faktorerna används som kontinuerliga istället för kategoriserade (uppdelade i två eller flera grupper) variabler.
  • Biomarkörer i lobulär bröstcancer, som är en distinkt undergrupp av bröstcancer.
  • AIB 1 (kofaktor för östrogen receptorn (ER)) vid endokrin tilläggsbehandling med aromatashämmare.
  • Biomarkörer för lokalrecidiv, strålkänslighet och prognos efter kontralateral bröstcancer.
  • Ursprunget av ett återfall i det opererade bröstet

Patientkohorter: Vi har samlat in stora material för att besvara ovanstående frågor (>7000 patienter, vävnadsprover, samt klinisk information).

Metoder: Genexpressionsanalyser med Illumina och Nanostring. (samarbete med professor Åke Borg och docent Malin Lindstedt, Lunds Universitetets Cancercentrum/Medicon Village) och next generation sequencing (SciLifeLab, Uppsala). Med next generation sequencing kartläggs arvsmassan i detalj. Vi har dessutom tillgång till ett immunhistokemiskt laboratorium, där proteiner (äggviteämnen) kan studeras på snitt från paraffininbäddat material.

Arbetsplan: Klinisk uppföljning och preparation av paraffinklossar från patientkohorterna är avslutade. Alla projekt är pågående. Viktiga resultat i våra studier kommer att valideras i det prospektiva SCAN-B projektet (projektledare professor Åke Borg). I SCAN-B projektet samlas bröstcancerfall i Södra sjukvårdsregionen och från Uppsala och Jönköping och cirka 9000 patienter inkluderas i detta projekt.

Några preliminära resultat: DNA sekvensering har vi visat vara en lämplig metod för att skilja om en kontralateral bröstcancer är en ny primärtumör eller en metastas. I ett stort patientmaterial har vi sett att om man använder patienternas ålder vid insjuknandet, tumörstorlek och antal positiva lymfkörtlar som kontinuerliga variabler förbättras möjligheterna att bedöma prognosen.

Betydelse: Projektet syftar till en bättre individanpassad behandling för patienter med bröstcancer. Detta kommer att resultera i en förbättrad överlevnad, färre onödiga biverkningar och ett bättre utnyttjande av sjukvårdsresurser.

 

Hjälp oss att stödja forskning som gör nya genombrott möjliga. Stöd oss här!