Läkemedel mot kronisk hosta snart här

Projekttitel: ”Inverkan på hosta och luftvägssymptom av capsaicin i kapselform”

Namn på forskare: Eva Millqvist

Titel: Professor

Kategori: allergi

Forskningsprojektets populärvetenskapliga sammanfattning:

Denna ansökan är en fortsättning på det projekt som beviljades 100 000 kr från Cancer- och Allergifonden för år 2021. Överkänslighet i luftvägarna som inte är allergisk representerar ett stort  problemområde där samhället hittills enbart satsat marginella belopp på forskning. Cancer- och Allergifonden har avvikit från rådande paradigm och på olika sätt belyst ämnet samt tillskjutit forskningsmedel.

Vilken sjukdom dina studier gäller

Studien gäller kronisk hosta med lättutlöst hostreflex (till exempel av parfym och kemikalier). Kronisk hosta där man inte hittar någon säker bakomliggande förklaring (sjukdom) är ett vanligt (hos upp till 10 % i den vuxna befolkningen) och svårbehandlat tillstånd. Det medför fysiska besvär som sömnsvårigheter, muskelvärk, kräkningar, svimning och urinläckage. Dessutom tillkommer psykosocial belastning med svårigheter både i offentliga miljöer och privat. Omgivningen är ofta rädd för att bli smittad, familjen och arbetskamrater blir uttröttade av att ständigt höra hosta.

Ett avgörande problem i arbetet med kronisk hosta är att någon effektiv behandling inte finns att tillgå. Under arbetet med att utveckla ett capsaicintest har vi sett en oväntad möjlighet att använda ämnet capsaicin också i ett behandlingssyfte. Detta efter att patienter vid upprepade tillfällen berättat om förbättring av hosta och luftvägssymptom när kosten lagts om till att innehålla mycket rikligt med capsaicin i form av chilipeppar (spansk peppar). Dock tror vi inte att det är möjligt att lägga om kosten så totalt för de flesta patienter då maten upplevs som oerhört stark utan en framkomlig väg skulle kunna vara att dagligen äta kapslar innehållande koncentrerat capsaicin. Hypotesen bakom forskningsidén är att en regelbunden tillförsel av capsaicin ”nedreglerar” capsaicinreceptorerna i luftvägarna (som ger upphov till hosta och luftvägssymptom) på samma sätt som man genom att äta starkt kryddad mat gradvis kan vänja sig och tåla mer.

Hur du ska genomföra projektet

Detta är en läkemedelsstudie i Fas II, baserat på ett flerårigt arbete, med ett nyutvecklat läkemedel utan stöd från läkemedelsindustrin. En första ”pilotstudie” visade på goda resultat. Ett pulver i kapslar har tagits fram från ekologiskt odlad chili och utvecklats till en standardiserad produkt med god hållbarhet. Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden. Studien som är pågående, men som fått göra uppehåll cirka halvvägs på grund av Covid-19, beräknas vara avslutad och publicerad 2023.

Alla patienter i studien kommer på regelbundna besök på Sahlgrenska universitetssjukhuset för uppföljning och kontroll. De behandlas i två perioder med kapslar morgon och kväll. En månad innehåller kapslarna capsaicin, en månad placebo (verkningslös cellulosa). Turordningen på om kapslarna innehåller capsaicin eller placebo är dubbel – blind. Varken patient eller läkare/sjuksköterska känner till innehållet. Vid fyra tillfällen bär varje patient en bandspelare under 24 timmar som via ett särskilt dataprogram registrerar antal hoststötar.

Vad du hoppas uppnå med projektet

Vi vill ta fram ett helt nytt biverkningsfritt läkemedel mot kronisk svårbehandlad hosta som är baserat på en naturlig produkt (chili, odlad utan gifter) och som ska vara billigt och lättillgängligt.

Vilken nytta dina studier kan leda till för patienter

Kronisk hosta och känslighet för dofter och kemikalier är utgör ett betydande lidande för en stor grupp människor. Att med ett förhoppningsvis enkelt och biverkningsfritt preparat kunna behandla dessa besvär skulle vara en stor vinst för de patienter som har svåra symptom, ofta under ett stort antal år. Många patienter har utan effekt i åratal använt en rad olika läkemedel, bland annat för astma och magsår. På sikt är sådan behandling inte utan risker och dessutom kostsamt.