Är strålningen från våra telefoner farliga? Det undersöker professor Lennart Hardells projekt Användning av mobiltelefon och andra trådlösa telefoner och risken för hjärntumörer i åldersgruppen i åldersgruppen 18 – 75 år.

Lennart Hardell sammanfattar

Under det senaste årtiondet har en mycket snabb övergång till trådlös kommunikation ägt rum i yrkeslivet och privat. Det gäller användning av både mobiltelefoner och andra trådlösa telefoner (DECT). Utbyggnaden har varit teknikdriven och först på senare tid har eventuella hälsoeffekter, inte minst risken för hjärntumörer uppmärksammats. De viktigaste resultaten om användning av trådlösa telefoner och den ökade risken för hjärntumörer kommer från Hardellgruppen vid Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro och från den internationella Interphonestudien. Övriga undersökningar inom området är i regel för små och med för korta användningstider av mobiltelefon för att kunna bli
informativa om risken. I regel rör det sig om användningstid som mest fem år av mobiltelefon i dessa studier. Användning av trådlös bordstelefon (DECT) har inte undersökts närmare annat än av vår forskargrupp. Både vår forskargrupp och Interphone ger resultat för användning av tio eller fler år. Dessa studier visar att det finns en ökad risk för hjärntumörer av typen gliom och acusticusneurinom efter användning av trådlösa telefoner. Risken är särskilt uttalad för tumörer inom det mest exponerade området av hjärnan, tinningloben och framloben. Det finns även ett doseffektsamband och ökad risk med antal år som den trådlösa telefonen använts. IARC (WHO) har klassificerat mikrovågor från trådlösa telefoner som ”möjligen cancerframkallande för människa” (grupp 2B). Detta har dock inte haft någon nämnvärd betydelse för olika myndigheters uppfattning i frågan eller åtgärder för att minska allmänhetens exponering för sådan strålning. Detta gäller särskilt som exponeringen med lätthet kan reduceras t ex genom användning av textmeddelanden (sms), s.k handsfree och bättre telefondesign.

Sammantaget innebär detta att ytterligare forskning om risken för hjärntumörer är nödvändiga, särskilt efter långvarig användning av trådlösa telefoner. Ett flertal myndigheter har efterlyst sådana resultat inklusive WHO. Vår pågående fall-kontrollstudie är ett sådant exempel, som kommer att ge information om långtidsanvändning, mer än 20 år, av användning av trådlösa telefoner och risken för hjärntumörer. Vi kommer även ytterligare att studera risken för anatomisk lokalisation av hjärntumören, tumörvolym i relation till exponering, kumulativ användning i timmar och risken för män och kvinnor separat samt i
olika åldersgrupper.

I studien ingår män och kvinnor bosatta i Sverige som under tidsperioden 2007 –2009 diagnostiserats med hjärntumör. Sammanlagt har 1405 patienter besvarat ett strukturerat frågeformulär. Som jämförelse ingår 1363 personer ur befolkningsregistret som besvarat frågeformuläret. Svarsfrekvensen är över 80% av dem som tillfrågats. Statistisk bearbetning av resultaten pågår.