Professor Eva Sverremark-Ekströms studie Amning och den tidiga tarmfloran hur påverkar detta immunologisk mognad och allergiutveckling hos barn är ett projekt som syftar att ge ny kunskap om immunologisk mognad hos småbarn och allergiutveckling i relation till hur tarmen koloniseras.

Eva Sverremark förklarar

Bakgrund

Den första tiden i livet är avgörande för hur vårt immunförsvar mognar och balanseras. Detta är komplext och många faktorer spelar in, bland annat hur och när vi exponeras för olika mikrober och infektioner. Även samspelet mellan vår egen bakterieflora i tarmen och vårt immunförsvar tros spela roll för immunförsvarets mognadsprocess. Man tror att tarmmikroberna ger immunförsvaret olika sorters signaler som gör att vårt immunsystem lär sig reagera på rätt saker vid rätt tillfällen, och att detta framförallt sker under den alldra första tiden i livet. En förändrad exponering för olika mikrober kan således ligga till grund för den senaste tidens markanta ökning av såväl allergiska som inflammatoriska sjukdomar.

Tidigare Resultat

Våra tidigare resultat visar på betydelsen av den tidiga tarmfloran för att driva immunförsvaret mot en ”låg-allergi-risk-profil” och även för att minska utvecklingen av allergi under barnaåren.

Målsättning

Målsättningen är att studera hur den tidiga tarmflorans sammansättning påverkar immunsystemets mognad och funktion samt allergiutveckling under barnets första 10 år. Därtill undersöks hur olika tarmbakterier samspelar med tarmepitel och immunceller i experimentella studier för att förstå bakomliggande mekanismer. Vi undersöker också hur bröstmjölk påverkar dessa interaktioner.

Tillvägagångssätt

Vårt studiematerial hämtas från en prospektiv allergistudie om barns allergi som startades 1997 på Sachsska barnsjukhuset. Blod och/eller plasma från barn samlades in vid flera tillfällen (navelsträngsblod vid födseln, vid 6 månader och 1,2, 5 och 10 år). Avföringsprover finns insamlade från flera tillfällen under barnens första levnadsår. Studiepopulationen är noga karaktäriserad upp till 10 års ålder. De experimentella resultaten korreleras med barnens allergiutveckling. Försök med blodceller från blodgivare och tarmepitelscellinjer utförs också.

Studier

1. Det första årets tarmflora (från 1v upp till 1 år) analyseras och relateras till barnets
allergiutveckling och immunologiska profil under en 10 års period.
2. Sedan studerar vi hur olika tarmbakterier påverkar immunologiska svar hos tarmepitelceller
och immunceller i experimentella modeller, för att förstå bakomliggande mekanismer.
3. Vi försöker identifiera ämnen som de olika bakterierna använder för att reglera varandra och
hur dessa påverkar tarmepitelets genomsläpplighet.
4. Vi undersöker också hur bröstmjölk påverkar dessa interaktioner och om dess immunologiska
sammansättning är av betydelse.

Betydelse

Projektets frågeställningar undersöks till viss del i ett material från en allergistudie på barn i Stockholm, där barnen noga följs under sina första 10 år med avseende på allergiutveckling. Detta möjliggör en direkt tillämpning av resultaten. Vårt projekt ger helt ny information rörande immunologisk mognad hos småbarn och allergiutveckling i relation till hur tarmen koloniseras. Detta kan i förlängning