30 år av stöd till forskning – intervju med Mikael Björnstedt

Mikael Björnstedt, vetenskaplig sekreterare hos Cancer- och allergifonden, professor och cancerforskare, delar med sig av sina tankar kring hur årtiondens stöd drivit fram bra forskning.

Möjliggjort etableringar av forskare

Mikael betonar den avgörande roll som Cancer- och allergifondens finansiering har spelat för att möjliggöra etablering av forskare på cancer- och allergiområdet. Han menar att vi många gånger har gett oetablerade forskare chansen.

Vi har fungerat som en startup för många forskare. Stiftelsen har från början satsat på juniora forskare som är på väg att etablera en egen forskningslinje. Att stötta dem initialt i arbetet har lett till att många har kunnat göra forskningskarriär och bli etablerade forskare,

säger Mikael.

Från början hade Cancer- och allergifonden en aktivt uppsökande funktion. Grundaren Lennart Sparell följde forskningen med stort intresse, reste runt i Sverige och tipsade unga forskare som han tyckte var intressanta, att söka vårt stöd. Mikael Björnstedt träffade själv Lennart på Läkarstämman i Göteborg i början på 2000-talet.

Idag består bedömningsgruppen för forskningsansökningar av sakkunniga med expertis inom cancer och allergi, alla verksamma forskare i olika delar av Sverige.

”Vi väger fortfarande in i bedömningen om forskaren är junior, då det fortfarande premieras men vi har höga krav på vetenskaplig kvalitet och genomförbarhet. Det är fortfarande Cancer- och allergifondens ’adelsmärke’”,

säger Mikael, som är vetenskaplig sekreterare i bedömningsgruppen.

Många exempel på långsiktighet

Cancer- och allergifonden ger inte några garanterade anslag, eller stöd för flera år. Trots att våra anslag bara är ettåriga så har vi haft långsiktighet och kunnat dela ut stöd till projekt under många år i sträck. Vi har kunnat följa projekt fram till att vi ser att det gör patientnytta. Det finns flera exempel på forskning som vi har stöttat som har lett hela vägen fram till antingen läkemedel, läkemedelskandidater, eller medicinsktekniska produkter. Det är en väldig styrka, tycker jag,

säger Mikael.

Patientnära translationell forskning

Ytterligare något som utmärker Cancer- och allergifondens stöd är prioriteringen av projekt med tvärvetenskapliga samarbeten.

Principen att prioritera patientnära forskning syftar till att stimulera till samarbeten mellan basvetenskapliga forskare och kliniker. Allt är så komplicerat idag så för att göra stora upptäckter i framtiden så krävs det multidisciplinära team med olika kompetenser, så kallade translationell forskning. Man brukar säga att man översätter från ”lab bench to bed side”. För att få ihop ett team är det viktigt att bygga nätverk omkring sig som forskare,

säger Mikael.

BAMSE

BAMSE-projektet är en epidemiologisk kartläggning av allergi hos barn. Studien har följt drygt 4000 barn födda 1994-1996 och resulterat i många insikter i livsstils, arv och miljös påverkan på astma och allergiutveckling. Bamse står för barn, allergi, miljö, Stockholm och epidemiologi, och är ett samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm.

Cancer- och allergifonden har med vårt stöd till diverse forskningsprojekt som använt födelsekohorten från BAMSE, bidragit med mångmiljonbelopp till BAMSE-projektet genom åren.

Trend inom cancerforskningen

Cancer- och allergifonden har en vision om att det ska bli bättre och effektivare cancerbehandlingar så att man inte behöver behandla mer än precis det som behöver behandlas. För att det ska bli så bra som möjligt för patienten ska man undvika att överbehandla. Detta går hand i hand med den trend inom cancerforskning som kallas precisionsmedicin.

Idag kan vi klassificera tumörer på ett betydligt mer ingående sätt än tidigare. Genom att kartlägga och förstå tumören, utvecklas det ständigt nya behandlingar som är riktade mot en viss förändring, ibland mot enstaka genetiska förändringar. Man talar om individualiserad terapi, vilket innebär att man tar ett prov på en patient och skräddarsyr behandlingen efter den patienten.

Inom vissa tumörer, finns det behandlingar som är effektiva mot en viss sort av tumören, men där behandlingen både är väldigt dyr och väldigt jobbig för patienten. Då är det väldigt viktigt att kunna välja ut de patienter där den kommer att ha effekt, så att man inte behandlar en hel grupp när det bara en begränsad grupp av patienter där det kommer att ha effekt.

Det har kommit många projekt inom precisionsmedicin de senaste åren för bedömning till Cancer- och allergifonden,

säger Mikael Björnstedt.

Vi är stolta över vår historia, men vårt fokus är framåt. Tillsammans med dig och alla våra givare fortsätter vi kampen för en framtid där fler överlever och färre insjuknar i cancer och allergier. Varmt tack för ditt engagemang!