Fyra miljoner till forskning som inte använder djurförsök

Insamlingsstiftelsen Cancer-och allergifonden har beviljat anslag om totalt fyra miljoner kronor till 21 forskningsprojekt. Fonden har sedan starten 1994 delat ut över 300 miljoner kronor till miljörelaterad cancer- och allergiforskning. Ett av villkoren för forskningsanslag från Cancer- och allergifonden är att pengarna inte får användas till regelrätta djurförsök. Fonden prioriterar även miljörelaterad och patientnära forskning.

Mikael Björnstedt

– I många av de projekt vi finansierat genom åren gick vi in tidigt och såg potentialen när andra institutioner valde bort dessa projekt. Idag ser vi att många av de projekten lett till stora forskningsframgångar som kommit patienter till nytta. Att stödja den patientnära forskningen är centralt för oss, säger Mikael Björnstedt, professor i Patologi vid Karolinska Institutet, styrelseledamot i Cancer- och allergifonden och fondens vetenskapliga sekreterare.


Anslag har beviljats nedanstående forskare/projekt:

Professor Marianne van Hage, Karolinska Institutet
Kliniska studier rörande svår födoämnes- och luftvägsallergi – från sjukdomsmekanismer på molekylär nivå till förbättrad diagnostik och terapi.

Professor Eva Millqvist, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Inverkan på hosta och luftvägssymptom av capsaicin i kapslar.

Professor Maria Jenmalm, Linköpings universitet
Kan mikrobiella och dietära interventioner till mor och barn förebygga allergiutveckling?

Professor Lisa Rydén, Lunds universitet
Integrering av molekylära profiler i terapibeslut vid bröstcancer minskar onödig behandling.

Docent Kristian Dreij, Karolinska Institutet
Interaktioner mellan olika PAH i miljön -underlag för förbättrad cancerriskbedömning.

Professor Joachim Lundahl, Karolinska Institutet
Utveckling av Basophil-on-chip teknik för förbättrad diagnostik och behandling av allergiska sjukdomar.

Docent Anna Nopp, Karolinska Institutet
Kan förenklad diagnostik av mjölkallergi hos barn minska astmautvecklingen och risken för nedsatt lungfunktion?

Professor Emeritus Tina Dalianis, Karolinska Institutet
Studier på humant papillomvirus och andra markörer för skräddarsydd behandling vid huvudhalscancer samt barncancer.

Docent Anders Näsman, Karolinska Institutet
Nya prognostiska och prediktiva markörer i humant papillomvirus-orsakade tonsill- och tungbascarcinom för framtida skräddarsydd behandling.

Professor Anders Österborg, Karolinska Institutet
Utveckling av precisionsbehandling vid lymfoida tumörsjukdomar.

Professor Eva Sverremark-Ekström, Stockholms universitet
Lactobacilli in the gut. Effects on: microbiota composition, function of the intestinal epithelium and immune responsiveness.

Professor Håkan Mellstedt, Karolinska Institutet
Målsökande behandling med små molekyler vid tumörsjukdomar.

Docent Madeleine Rådinger, Göteborgs universitet
Immunsystemet vid astma – translationella och mekaniska studier.

Professor Jonas Erjefält, Lunds universitet
Inflammationsmönster vid allergisk astma för individ-baserad behandling.

Professor Annika Scheynius, Karolinska Institutet
Mechanisms behind allergy.

Professor Christine Wennerås, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Den eosinofila granulocytens betydelse som immunreglerande cell vid hälsa och sjukdom.

Professor Jan-Inge Henter, Karolinska Institutet
Samband mellan histiocytoser och cancer.

PhD Helen Kaipe, Karolinska Institutet
Exploring tumor-infiltrating T-cells in the pancreatic tumor microenvironment.

Docent Guro Gafvelin, Karolinska Institutet
Studier av pälsdjursallergen för bättre diagnostik och kontroll av luftburna allergen.

Professor Mikael Björnstedt, Karolinska Institutet
Nya selenbaserade strategier för behandling av resistent cancer.

Professor Roland Grafström, Karolinska Institutet
Cellodlingsbaserad toxikogenomik för prediktion av cancerutveckling.


Uppgifter om sökande och projekt

Under hösten 2019 mottog Cancer- och allergifonden 54 ansökningar från forskare på de svenska universitetssjukhusen varav 21 av projekten beviljades anslag.

Ansökningsprocess, kriterier och bedömning

Samtliga ansökningar granskas av Cancer- och allergifondens bedömningskommitté som leds av fondens vetenskapliga sekreterare. Kommittén består av sakkunniga som besitter expertis inom olika områden och som är verksamma i olika delar av landet. Kommitténs sakkunniga bedömer samtliga ansökningar individuellt och oberoende av varandra genom att poängsätta ett antal kriterier enligt en fastställd mall.

De kriterier som ingår är bland annat originalitet, vetenskaplig skicklighet, miljöanknytning och genomförbarhet. Därefter rapporterar de sakkunniga in sin bedömning för respektive ansökan till Cancer- och allergifondens kansli som sammanställer en scoresumma genom att lägga samman resultat från de enskilda bedömarna. På så sätt graderas ansökningarna, och sammanställningen utgör grunden till styrelsens beslut om tilldelning av forskningsanslag.

Här finns samtliga kriterier för ansökan om forskningsanslag >>

Här finns mer information om våra forskare >>